تبلیغات
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی - سوالات تستی جغرافیا سوم راهنمایی
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی
مجموعه ای از سوالات تستی تشریحی و آزمون های سال های گذشته


جغرافیای سوم راهنمایی:             سوالات مسابقه علمی مدارس خاص در اردیبهشت 90

1- درمقیاس های      هرمیلی متر روی نقشه چند متر روی زمین رانشان می دهد ؟

الف) m5 و m50 وm500                                    ب) m50 و m5 وm500

ج )   m و   m و   m                                    د)   m و   m و   m

2- کدامیک ازوسایل آموزشی جغرافیایی زیر برای مقایسه استفاده می شود ؟

 الف) نقشه        ب) کره ی جغرافیایی       ج) جدول جغرافیایی     د) فرهنگ جغرافیایی 

3- ناهمواری ها در کدام نواحی با سرعت بیش تری تغییر شکل می یابد ؟

الف) سواحل       ب) فلاّت ها       ج) کوهستانها        د) بیابانها 

4 - کدام مورد زیر نشان دهنده فعالیّت های درونی زمین درکنار آتش فشانهای نیمه فعاّل است ؟

الف) بیرون ریختن مواد مذاب                      ب) وقوع زلزله های قوی  

   ج) خارج شدن بخارهای گوگردی               د) خارج شدن بمب های آتش فشانی

5 - اگرپاره خطهای زیرچهاررودخانه که ازنظرمقدارآب بارش وجنس خاک یکسان است رانشان

       دهد کدام رودخانه آبهای فروروکمتری دارد؟   

  الف)                  ب)                       ج)                       د)

6- علت تشکیل مدّهای قوی چیست؟

الف) قرار گرفتن خورشید وماه دریک امتداد    ب) نزدیکی ماه به زمین    

    ج) نیروی جاذبه ی ماه                                د) حرکت وضعی زمین

7- به منطقه ای که دورازدریاست وبراثرتغییرزاویه ی نورخورشیدهوا زیاد گرم نیست ودر آن

     اختلاف فصل ها مشخص تر است چه می گویند؟

الف) گرم مداری         ب) معتدل برّی           ج) گرم استوایی         د) معتدل مدیترانه ای

8- درکدام مناطق جهان جمعیّت کمتری زندگی می کنند؟

الف) مرکز وشمال آسیا                   ب) شمال شرقی امریکا  

   ج) شرق وجنوب شرقی آسیا         د) امریکای مرکزی

9- از عوامل تاثیرگذار درآب وهوای مناطق مختلف جهان نیست ؟

الف) فاصله از استوا          ب) ارتفاع          ج) یخچالهای طبیعی        د) باد

10- کدام جریان دریای آب گرم پس از عبور از کنار شهرلندن آب وهوای آن کشور را تحت تاثیر

     قرار می دهد؟

الف ) گلف استریم         ب) کوروشیو       ج) جریان استوایی شمالی       د) ایاشیو

 

جغرافیای سوم راهنمایی:                              مسابقه علمی مدارس  نوبت صبح

 

1ـ درنقشه ای با مقیاس  فاصله غرب تا شرق یک شهر 45سانتی متر است فاصله حقیقی غرب تا شرق        این شهر چند کیلومتر است؟

    الف) 18 کیلومتر             ب) 14کیلومتر             ج) 5/22کیلومتر               د) 35 کیلومتر

2ـ درجغرافیا برای نمایش دادن یا مقایسه ی اطلاعات جغرافیایی از چه وسایلی استفاده می کنند؟

الف) نقشه وکره ی جغرافیایی                      ب) مدل جغرافییایی وجدول    

   ج) عکس ودایرة المعارف جغرافیایی             د) نمودار وجدول

3- کدامیک از پدیده های زیر را نمی توان ناهمواری نامید؟

    الف) تپّه های ماسه ای         ب) درخت وجنگل           ج) دامنه ی کوه           د) آتش فشان ها

4- کدامیک از کوههای زیر از سرد شدن مواد مذاب در زیر لایه های زمین شکل گرفته اند؟

     الف) دماوند              ب) سبلان                 ج) تفتان               د) الوند

5- توده ای از مواد مذاب انباشته در زمین که راهی به خارج ندارد چه نامیده می شود؟

الف) بمب های آتش فشانی             ب) ماگما               ج) خاکستر             د) باتولیت

6- میزان نفوذ پذیری آب در زمین به چه عواملی بستگی دارد؟

  الف) سرعت آب - شیب زمین              ب) پوشش گیاهی - مقدار آب 

     ج) شیب زمین - جنس خاک               د) شیب خاک -حرکت آب

7- عامل تشکیل بیشتر جریان های دریایی چیست؟

    الف) تغییرات دما       ب) نیروی جاذبه ماه       ج) ذوب یخ های قطبی        د) وزش وحرکت

8- کدامیک از عوامل زیر دردفع جمعیّت مؤثرند؟

    الف) دوری از سواحل          ب) معادن           ج) بنادر         د) جلگه ها ودشت ها

9- مهمّ ترین مشکلات شهرهای بزرگ امروزی چیست؟

    الف) کمبود آب آشامیدنی        ب) کمبود مسکن          ج) ترافیک          د) آلودگی

10- خشکسالی جزء کدامیک از دلایل مهاجرت انسانها می باشد؟

     الف) سیاسی           ب) طبیعی            ج) اجتماعی وفرهنگی              د) اقتصادی


 جغرافیای سوم راهنمایی :                         سوالات مسابقه علمی  نوبت بعدازظهر

 

1- دانش جغرافیا بیش از هردانش دیگری به کدام مورد نیاز دارد ؟

الف) مدل های جغرافیایی                 ب) نمودارها وجداول جغرافیایی  

 ج) تصاویر وعکس های جغرافیایی      د) مشاهده مستقیم

2-  درکدامیک از مقیاس های نقشه مساحت کمتری به نمایش درمی آید وجزئیات بیشتری

      نشان داده می شود ؟

    الف)                 ب)                      ج)                  د)

3- درنواحی کوهستانی کدامیک ازاین عوامل باعث تغییر شکل ناهمواری می شود ؟

الف )ریشه گیاهان به هنگام رشد     ب)امواج سهمگین     

    ج) بادهای شدید شن وماسه       د) وقوع طوفانهای شدید دریایی

4- عامل اصلی پیدایش شیرکوه دریزد چیست ؟

الف) چین خوردگی                      ب) بالا آمدن مواد مذاب       

 ج) شکست در زمین (گسل)        د) آتش فشان

5- بیش ترین زلزله ها  و آتشفشانها در کجا رخ می دهند ؟

الف) زیر صفحات پوسته زمین                     ب)کناره های صفحات پوسته ی زمین  

 ج) ناهمواری های کف اقیانوس ها              د)داخل صفحات پوسته زمین

6- درپدیده جزرومدّ کدام عامل مؤثر است ؟

   الف) نیروی جاذبه ماه وبه دلیل کوچک تربودن آن از زمین   

     ب) نیروی جاذبه خورشید وبه دلیل بزرگ تربودن آن از زمین

    ج ) نیروی جاذبه ماه وبه دلیل فاصله کم آن از زمین           

     د) نیروی جاذبه خورشید وبه دلیل فاصله زیادآن از زمین

7- بیش تر جریان های دریایی براثر چه عاملی بوجود می آیند ؟

الف) وسعت اقیانوس ودریاها        ب) میزان تأثیر جاذبه ماه       

   ج)میزان شوری آب                     د) وزش وحرکت باد

8- اختلافات مرزی و جنگ جزء کدامیک ازدلایل مهاجرت  انسانها می باشد ؟

     الف) سیاسی        ب) اجتماعی و فرهنگی           ج) طبیعی             د) اقتصادی

9- آشکار ترین تفاوت شهر وروستا چیست ؟

الف) نوع خانه ها در شهرهاست     ب) عدم وجود وسایل نقلیّه پیشرفته در روستا    

  ج) کم جمعیت بودن روستا              د) فعالیّت مردم در شهرو روستا

10- کدامیک از موارد زیر در زیست بوم تأثیر ندارد؟

    الف)آب وهوا            ب)پوشش گیاهی            ج) زندگی جانوری           د) نوع خاک

 


جغرافی سوم راهنمایی:

1- کدام یک ازاطلاعات زیربرروی نقشه بهتر ازکره جغرافیایی می توان نشان داد ؟

1)چرخش زمین                   2) جزئیات پدیده های روی زمین         

 3) کروی بودن زمین            4) موارد 1 و3

2- ازمیان مقیاسهای زیرکدام یک جزئیات رابهتر نشان می دهد؟

1)         1                 2 )    1             3)     1              4)    1

        5000                 4000000            400               40000

3- درکدامیک ازمناطق زیرتغییرشکل ناهمواریهاباسرعت بیشترصورت میگیرد ؟

1)کوهستان ها              2) بیابانها                   3) سواحل                  4) کوهپایه ها

4- عامل اصلی پیداش کوه دماوند چیست ؟

1) چین خوردگی        2) شکست زمین         3) آتشفشان          4) بالا آمدن مواد مذاب

5- سرزمینی ر ا که یک رود با شاخه ها و شعبه هایش در آن جاری است ........... می گویند .

1) حوضه رود             2) رودخانه          3) مصب رود                4) خط تقسیم آب

6- نام قسمت سوّم سیلاب چیست ؟

1) آبگیر              2) مخروط افکنه                 3) آبراهه                   4) بستر سیلاب

7- چند درصد زمین را خشکی ها پوشانیده اند ؟

1) 17             2)71                       3)  81                    4) 29

8- چه عاملی سبب شده که وقتی دو شهر لندن و مسکو از نظر زاویه تابش مشابه هستند هوای لندن

  معتدل تر باشد ؟

1)بدلیل اختلاف درعرض جغرافیایی                               2) بدلیل اختلاف ارتفاع 

3) عبور جریان آب گرم گلف استریم از کنار شهر لندن       4) اختلاف در وزش باد

9- مسلمانان ایران به کدام سمت نماز می خوانند ؟

1)جنوب شرقی                2) جنوب               3) جنوب غربی           4) غرب

10- در قطب نما سمت جنوب را با کدام حرف نشان می دهند ؟

1)N                2) S ( 4              E  ( 3                     W

 


آرشیو مطالب
صفحات جانبی
صفحات جانبی
امکانات جانبی

امکانات جانبی
blogskin
امکانات جانبی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ