تبلیغات
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی - سوالات تستی اجتماعی سوم راهنمایی
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی
مجموعه ای از سوالات تستی تشریحی و آزمون های سال های گذشتهاجتماعی سوّم راهنمایی :                 مسابقه علمی مدارس خاص

1- یکی از وظایفی که مردم و مؤسسات برای ایجاد نظم و هماهنگی برعهده دارند چیست؟

 الف) رعایت قوانین و مقررّات      ب) داشتن روابط متقابل با یکدیگر     ج) آگاهی از قوانین و مقررّات    د) نظارت بر اجرای قانون

2- کدامیک از موارد زیر از راههای حفظ و ترویج ارزشهای دینی و ملّی توسط حکومتنیست؟

 الف) قوانین حکومتی     ب) رسانه های گروهی      ج) آموزش در مدارس       د) مجلس شورای اسلامی 

3- احوالپرسی کردن و رعایت حجاب اسلامی به ترتیب چه نوع هنجارهایی هستند؟

  الف) اجتماعی- حکومتی       ب) دینی - اجتماعی        ج) اجتماعی - دینی        د) دینی - حکومتی 

4- از کارکردهای قانون نیست؟

   الف) دفاع از حقوق محرومان    ب) تنظیم روابط بین مردم و مؤسسات    ج) هماهنگ ساختن مؤسسات   د) انتخاب مجریان قوانین

5- کدام یک وظایف شورای نگهبان می باشد؟

    الف) نظارت بر درست برگزار شدن انتخابات                                  ب) انتخاب اعضای مجلس خبرگان   

      ج) نظارت بر فعالیّت همه مؤسسات کشور                                   د) نظارت بر اجرای قوانین

6- وظیفه دولت وسازمانهای تحت نظر آن .............است که ........... وضع کرده است؟

    الف) نظارت برقوانین - مجلس شورای اسلامی                        ب) اجرای قوانین - رهبری  

      ج) رسیدگی به شکایات مردم - شورای نگهبان                       د) اجرای قوانین - قوه مقنّنه   

7- وزیر دادگستری چگونه انتخاب می شود؟

 الف) با نظر و تأئید رهبر توسط رئیس جمهور انتخاب می شود        ب) با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه توسط رئیس جمهور انتخاب می شود  

 ج) با پیشنهاد رئیس جمهور توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می شود     د) با پیشنهاد رئیس جمهور توسط رهبر انتخاب می شود     

8- مردم از چه طریقی بر کار وزیران نظارت دارند؟     

       الف) مجمع تشخیص مصلحت نظام      ب) شورای نگهبان       ج) رهبر      د) نمایندگان

9- کار اصلی قوه قضائیه چیست؟

   الف) رسیدگی به شکایات مردم     ب) گسترش عدالت     ج) کشف جرم      د) نظارت بر خوب اجرا شدن قانون    

10- رئیس جمهور در انجام وظایف خود در برابر چه کسانی مسئول است؟

 الف) خدا - رهبر- ملّت    ب) رهبر- مجلس شورای اسلامی - ملّت    ج) قوه مقننه - قضائیه - رهبر     د) ملّت - رهبر- مجلس خبرگان    

 

اجتماعی سوم راهنمایی:                        سؤالات مسابقه علمی نوبت صبح

 

1- در زمانهای گذشته نیازهای انسان ها چگونه تأمین می شد؟

الف) بیشتر توسط مؤسسات اجتماعی    ب) داد وستد میان مؤسسات    ج)مؤسسات وخانواده ها    د) بیشتر در محیط خانواده

2- دریک جامعه برای اینکه نظم وهماهنگی برقرار شود شرایطی لازم است کدام گزینه دراین ارتباط نادرست است؟

    الف) رعایت مقررّات توسط مردم ومؤسسات                            ب) عمل کردن به وظایف خود

      ج) یکسان کردن ارزشها وهنجارهای جامعه                           د) کارکردن هم مؤسسات به طور هماهنگ باهم

3- کدامیک از هنجارها به تدریج درزندگی اجتماعی انسانها بوجود آمده ودرجامعه تبیت شده است؟

    الف) رعایت عفّت عمومی     ب) یک جور احوالپرسی کردن      ج) رعایت بهداشت         د) یک جور غذا خوردن

4- حکومت به چه وسیله ای موجب هماهنگی بین مؤسسات جامعه می شود؟

     الف) نظارت برکارها          ب) وضع قوانین ومقررات           ج) همکاری با مؤسسات   د) ارتباط متقابل یا مؤسسات

5- استیضاح به چه معنایی می باشد؟

     الف) سؤال کردن                   ب) پاسخ دادن                    ج) توضیح دادن             د) توضیح خواستن

6- کدامیک از موارد زیر از وظایف رئیس جمهور نمی باشد؟

الف) اجرای قوانین اساسی    ب) امضای توافق نامه های بین المللی     ج) تعیین نماینده ویژه    د) تنظیم روابط قوای سه گانه

7- عفو یا تخفیف مجازات محکومان برعهده چه کسی است؟

      الف) رئیس قوه قضائیه       ب) رهبر                    ج) رئیس جمهور            د) وزیر داداگستری

8- مرجع رسمی رسیدگی به شکایات مردم وسازمان ها کیست؟

     الف) رئیس قوه مجریّه            ب) قاضی              ج) رئیس قوه قضائیه           د) وزارت دادگستری

9- کدام گزینه ازوظایف قوه قضائیه محسوب نمی شود؟

    الف) گسترش عدالت وآزادی های مشروع               ب) کشف جرم وتعقیب ومجازات مجرمان

      ج) تدوین قانون اساسی کشور                           ج) پیشیگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمان

10- انتخاب مجدّد  رئیس جمهور به صورت متوالی برای یک دوره دیگر چگونه است؟

      الف) بلا مانع است                                        ب) از نظر قانونی منع دارد

        ج) بستگی به نظر شورای نگهبان دارد               د) با محدودیت همراه است

 

         

 اجتماعی سوّم راهنمایی:                سوالات مسابقه علمی مدارس نوبت بعدازظهر

 

همه موسسات به دنبال چه هدف مشترکی هستند؟

   الف) تربیت نیروهای متخصص                      ب) داشتن روابط نسبتاٌ پایدار

     ج) رفع نیاز های جامعه                             د) رفع نیازهای یکدیگر

 2- در یک جامعه مؤسسات زمانی می توانند نیازهای مردم را رفع  کنند که در روابط متقابل با یکدیگر از ............ لازم برخوردار باشند.

     الف) استقلال            ب) وابستگی           ج) مقررّات             د) هماهنگی

3- یک جور لباس پوشیدن مربوط به چه نوع هنجاری می باشد؟

   الف) هنجاری که توسط حکومت بوجود آمده است        ب) هنجاری که به تدریج در زندگی اجتماعی انسان بوجود آمده است

    ج) هنجاری که بر اساس دستورات دینی است           د) هنجاری که با پیدایش انسان همراه بوده  است

4- از علل تفاوت در حکومت ها نمی باشد؟

     الف) دین           ب) اقتصاد           ج) فرهنگ          د) تاریخ

5- انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان بر اساس ................ صورت می گیرد.

      الف) اعلم بودن                      ب) احکام مرجعیت    

        ج) معیارهای قانون اساسی        د) اوضاع سیاسی کشور  

6-مهمترین نقش مجلس شورای اسلامی در زندگی مردم از چه طریقی صورت می گیرد؟

   الف) تحقیق و بررسی                              ب) وضع قوانین    

   ج) رسیدگی به شکایات مردم                       د) دادن رأی اعتماد به وزیران

7- کدامیک از موارد زیر از وظایف رهبر حکومت اسلامی نیست؟ 

   الف) رسیدگی به شکایات مردم                             ب) عفو محکومان   

      ج) فرماندهی کل نیروهای مسلح                           د) تعیین جهت کلی نظام جمهوری اسلامی

8- تعداد نمایندگان هر شهر به چه عاملی بستگی دارد؟

   الف) موقعیّت        ب) جمعیّت         ج) وسعت           د) امنیّت

9- وزیر دادگستری توسط چه کسی به رئیس جمهور پیشنهاد می گردد؟

  الف) رئیس قوه قضائیه                       ب) رهبر 

 ج) رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام   د) رئیس مجلس شورای اسلامی

10- کدامیک از سازمانهای زیر مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور قرار ندارد؟

 الف) سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور              ب) سازمان صدا و سیما 

    ج) سازمان حفاظت از محیط زیست                      د) سازمان تربیت بدنی

 

سوالات تعلیمات اجتماعی سوم راهنمایی :

1) هدف تمام مؤسسات کشور چیست ؟

1- اداره کشور 2- ایجاد کار و اشتغال    3- تامین نیازهای مردم     4- رفاه و آسایش مردم

 2) جامعه از تعدادی ...... تشکیل شده است که نیازهای خود را از طریق........ تأمین می کنند.

1- موسسات- خانواده   2- خانواده- گروه     3- گروه- موسسات     4- خانواده- موسسات

3)حکومت از سوی مردم مأمور است تا میان مؤسسات جامعه .......... ایجاد کند؟

1- هماهنگی   2  - ارتباط        3- قانون      4- هنجار

4) بشر تردید نداشته که ............ و.......... برای اداره جامعه لازم است.

1- نظم و مؤسسات   2-خانواده و مؤسسات    3- حکومت و قانون    4- عدالت و آموزش

5) کدامیک از موارد زیر ، از «کارکردهای قانون» می باشد ؟

1- هماهنگ ساختن موسسات  2- دفاع از حقوق محرومان

3- رسیدگی به در گیری مردم و گروهها  4- همه موارد 

6) « رشد و سعادت مردم» هدف اصلی کدام حکومت می باشد ؟

1- جمهوری       2- الهی        3- سلطنتی       4- غیرالهی

7) مهمترین رکن حکومت اسلامی کدام است ؟

1- قوه مجریه     2-  مجلس خبرگان      3- رهبری      4- قوه قضائیه

8) «رئیس قوه مجریه» کیست ؟

1- رئیس جمهور  2- رئیس مجلس شورای اسلامی  3- رئیس مجلس خبرگان     4- رهبری

9) دو رکن اصلی «قوه مقننه» کدام است ؟

1- مجلس شورای اسلامی  و مجلس خبرگان   2- شورای نگهبان و مجلس خبرگان 

3- مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان     4- شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام

 10) وظیفه «قوه مقنّنه» کدام است ؟

1- اجرای قانون     2- قانون گذاری      3- نظارت بر اجرای قانون       4- موارد1 و3

11- مهمّترین وظیفه مجلس چیست ؟

الف)قانونگذاری           ب)اجرای قانون          ج)استیضاح        د)تحقیق وبررسی

12- مردم با کدام یک از موسسات زیر به  طور غیرمستقیم سر وکا ر دارند؟

الف)   بانک                ب)مدرسه               ج) پست            د)سازمان برنامه وبودجه

13-یک جور لباس پوشیدن جزء کدام نوع از هنجارها است؟

الف) دینی                 ب) آموزشی            ج) اجتماعی        د)حکومتی

14-هرپیشنهادی اگر به صورت قانون در آید در مرحله اول در کجا به بحث ومشورت گذاشته می شود؟

الف) جلسه علنی       ب)  کمیسیون         ج) هیئت رئیسه        د) جلسه غیرعلنی      

15- در کشور ما نمایندگان مجلس برای مدت چند سال انتخاب میشوند؟

 الف)  8 سال                ب) 5 سال               ج) 4 سال           د)  6 سال

16-رشد وسعادت مردم هدف اصلی کدامیک از حکومتهای زیر می باشد؟

الف) حکومت الهی      ب) حکومت غیر الهی     ج)حکومت جمهوری     د) همه حکومتها

17- برای اداره جامعه چه چیزی لازم است؟

الف) مؤسسات          ب) حکومت                   ج) قانون                 د) موارد ب و ج

18- هدف مشترک همه موسسات چیست؟

الف) تأمین غذا ومسکن    ب) ایجاد کار       ج) تامین نیازهای مردم     د) ایجاد در آمد

19-کدام ارکان مسئولیت نظارت براجرای قوانین را به عهده دارد؟

الف) قوه مقنّنه          ب) قوه قضائیه          ج) قوه مجریه         د) رهبری

 20- در زمان گذشته بیشتر نیاز های انسان چگونه بر طرف می شد؟

الف- توسط قبیله          ب- توسط خود فرد          ج- در محیط روستا                  د- در محیط خانواده

21- امروزه مردم نیاز های خود را از چه طریقی رفع می کنند؟

الف- توسط خانواده     ب- توسط گروهها            ج- توسط موسسات                  د- توسط نهادها

22- کدام سازمان تقویت کننده و هماهنک کننده ی سازمانهای مرتبط با علوم و فنون هسته ای است؟

الف- بازرسی کل کشور      ب- صدا و سیما         ج- سازمان انرژی اتمی             د- امور اداری و استخدامی

23- هدف مشترک همه ی مؤسسات چیست؟

الف- رفع نیاز های جامعه    ب- رفع نیازهای اقتصاىی       ج- ایجاى نظم و هماهنگی           د- ایجاد شغل

24- در چه صورت یک جامعه می تواند به راحتی به مسیر خود ادامه دهد و به هدف های خویش برسد؟

الف- همه  ی مؤسسات آن به طور هماهنگ و یک پارچه عمل کنند     ب- همه ی مؤسسات آن مستقل از یکدیگر باشند.

ج- همه ی مؤسسات آن کارشان را انجام دهند.                                د- بر همه ی مؤسسات آن نظارت شود.

 25- در یک جامعه برای اینکه نظم و هماهنگی برقرار باشد چه چیزهایی لازم است ؟

الف- همه ی مؤسسات آن به طور هماهنگ با یکدیگر کار کنند .  ب‌-  مردم و مؤسسات قوانین و مقررات را رعایت کنند.

ج- هرکس به وظایف خود عمل کند.                                      د- همه ی موارد.

26- عملکرد هر مؤسسه نسبت به مؤسسه دیگر .............است.

الف- وابسته                       ب- مستقل                  ج- مکمّل                           د- ب و ج

27- جمله« هر کس به وظیفه خود عمل کند » جزو کدام یک از موارد زیر است؟

الف- ایجاد نظم و هماهنگی میان جامعه     ب- عملکرد قانون   ج- وظیفه حکومت     د- وظیفه بانک

28- حکوکت در جامعه مشابه به کدام اندام در بدن است؟

الف- قلب                          ب- مغز                        ج- سلسله اعصاب          د- ستون فقرات

29- حفظ ارزشهای دینی و ملی کشور از وظایف ............است که بوسیله ...............تامین می شود.

الف- قانون،مسئولان کشور                            ب- حکومت ، مدارس –رسانه ها و قوانین حکومتی

ج- رهبر ، هیئت وزیران و قوه قضئیه              د- قانون ، مدارس – قوانین حکومتی و رسانه ها

30- جامعه قلمرو مشترکی دارد و وظیفه هدایت آن بر عهده ی .............است.

الف- مردم                      ب- حکومت                  ج- رهبر                         د- قانون اساسی

31- اگر در جامعه ای حکومت نباشد ، چه اتفاقی می افتد ؟

الف- جامعه به حیات خود ادامه می دهد.                         ب- جامعه از نظر اقتصادی عقب می افتد.

ج- کار همه ی بخشها مختل می شود.                              د- جامعه  با هماهنگی به کار خود ادامه می دهد.

32-نیاز جامعه به حکومت یک نیاز .................. است.

الف- اساسی                   ب- نظامی              ج- سیاسی               د- واقعی

33- مهمترین وظیفه ی قانون چیست ؟

الف- برقراری نظم و و امنیت در جامعه                     ب- رسیدگی به در گیری های مردم

ج- دفاع از حقوق محرومان در مقابل ستمگران             د- موارد ب و ج

34- رعایت حجاب جزو کدام هنجارهاست ؟

الف- حکومتی                ب- دینی                    ج- اجتماعی                   د- تمامی موارد

 35- کدام یک جزو کارکردهای قانون است ؟

الف- رابطه ی میان مردم و مؤسسات را تنظیم می کند.       ب- به درگیری های میان مردم رسیدگی می کند.

ج- از حقوق محرومان در مقابل ظالمان دفاع می کند.         د- تمامی موارد صحیح می باشد.

36- جامعه بدون ........... از بین می رود.

الف- هنجار                  ب- قانون                  ج- موسسات                   د- همه ی موارد

37- حکومت برای هماهنگ ساختن موسسات چه چیزی را بوجود آورده است ؟

الف- روابط میان مؤسسات           ب- هنجار                 ج- قانون                   د- هیچ کدام

38- تفاوت حکومت ها به چه عواملی بستگی دارد؟

الف- دین                   ب- فرهنگ                  ج- تاریخ                    د- تمام موارد

39- ملاک طبقه بندی حکومت ها به چه عواملی بستگی دارد ؟

الف- زور            ب- ثروت          ج- توجه به قوانین الهی       د- توجه یه قوانین اساسی

40- هدف اصلی در حکومتهای الهی چیست؟

الف- تامین نیازهای مردم         ب- در دنیا قدرت برتر شدن  

 ج- دفاع از مظلومان               د- رشد و سعادت مردم

41- اعضای مجلس خبرگان چگونه انتخاب می شوند ؟

الف- مردم            ب- نمایندگام مجلس                ج- شورای نگهبان               د- رهبر

42- وظیفه ی مجلس خبرگان چیست؟

الف- انتخاب رهبر    ب- انتخاب رئیس قوه قضائیه     ج- تشخیص صلاحیت رهبری    د- موارد الف و ج

43- رهبر چگونه بر کار قوه ی مقنّنه نظارت می کند؟

الف- عزل و نصب رئیس قوه مقننه                   ب-  تعیین حقوقدانان شورای نگهبان  

 ج- تعیین فقهای شورای نگهبان                         د- عزل و نصب رئیس جمهور

44- مهمّترین رکن حکومت اسلامی چیست؟

الف- رهبر               ب- مجلس                  ج- شورای نگهبان                    د- مجلس خبرگان

45- رئیس قوه مجریه کیست؟

الف- وزیر دادگستری         ب- رئیس مجلس خبرگان          ج- رئیس جمهور         د- معاون اوّل

46- شورای نگهبان از چند نفر تشکیل شده است؟

الف- 12 نفر                     ب- 8 نفر                     ج- 6 نفر                        د- 10 نفر

 47- تشخیص اینکه قوانین مجلس با احکام اسلام مخالف است یا نه بر عهده ی چه کسی است؟

الف- رهبر            ب- مجلس خبرگان            ج- قوه قضائیه          د- شورای نگهبان

48- ویژگی حکومت الهی چیست؟

الف- داشتن قوانینی بر اساس دستورات خدا          ب- رهبری عادل و سیاستمدار

ب-داشتن طرفداران زیاد میان مردم                    د- موارد الف و ب

49- مسئولیت نظارت و داوری در مورد خوب اجرا شدن قوانین بر عهده ی کیست؟

 الف- قوه قضائیه                   ب- قوه مجریه               ج- مقنّنه             د- شورای نگهبان    

50- عزل رئیس جمهور از اختیارات ........... است.

الف- رهبر        ب- شورای نگهبان           ج- مجلس خبرگان         د- مجلس شورای اسلامی

51- مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان  دو رکن اصلی کدام قوّه است ؟

الف- قوه  مجریه           ب- قوه  مقننه                ج- قوه قضائیه           د- مجلس خبرگان

52- مسئولیت اجرای قوانین بر عهده ی کدام یک از ارکان جمهوری اسلامی است ؟

الف-  قوه  مقننه                ب- قوه مجریه               ج- قوه قضائیه            د- مجلس خبرگان

53- اعضای شورای نگهبان چند نفرند و این افراد برای چه مدّت انتخاب می شود ؟

الف- 6نفر، مدت 6سال        ب- 8نفر، مدت 4 سال     

  ج- 12 نفر ، مدت 2 سال      د- 12 نفر، مدت 6 سال

54- .............. در راس هیئت رئیسه قرار  دارد.

الف- رئیس جمهور             ب- رئیس مجلس            ج- رئیس مجلس خبرگان             د- رهبر

55- تفاوت اساسی استیضاح با سوال چیست؟

الف در سوال پس از پاسخ دادن رای اعتماد بگیرند             ب- در استیضاح پس از پاسخ رای اعتماد بگیرند

ج- در هر دو مورد بعد از پاسخ باید از مجلس رای اعتماد بگیرند      د- در سوال نیازبه توضیح اضافی نیست

56- در کشور ما هر چند سال یکبار نمایندگان مجلس عوض می شوند؟

الف- چهارسال یکبار        ب- شش سال یکبار       ج- سه سال یکبار         د- تا هر موقعی که خودش اراده کرد

 57- چرا باید مردم بااحساس مسئولیت بیشتری در انتخابات شرکت کنند ؟

الف زیرا جزو احکام الهی است          ب- زیرا در تصمیماتی که حکومت برای آنها می گیرد شرکت داشته باشند

ج- زیرا یک رأی هم در انتخابات تاثیر دارد               د- زیرا در زندگی اجتماعی آنها تأثیر دارد

58- در چه صورت مصوبات مجلس برای اجرا به قوه ی مجریه یا قضائیه ابلاغ می شود؟

الف- در صورتی که مخالف با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد.      

  ب- در صورتی که رأی ها مساوی باشد.

ج- در صورتی که مخالف با نظر مجلس خبرگان  نباشند. 

  د- در صورتی که مخالف با قانون اساسی  و اصول و احکام اسلامی نباشد.

59- نمایندگان برای مشورت بهتر گروههای گوناگونی را تشکیل می دهند و هریک از نمایندگان در

 آن عضویت دارند که به آن............ می گویند.

الف- کمیسیون             ب-  لایحه                 ج- هیئت رئیسه                د-  مجمع

60- استیضاح یعنی چه؟

الف- توضیح دادن             ب- پاسخ دادن             ج- رأی دادن             د- توضیح خواستن

 61- کدام یک جزو وظایف و اختیارات مجلس نیست؟

الف- پایه گذاری قانون                      ب- رسیدگی به شکایات مردم      

 ج- انتخاب نماینده ویژه                    د- نظر دادن در مورد کار وزیر یا رئیس جمهور

62- مسئولیت اداره ی قوه ی قضائیه با کیست ؟

الف- ولی فقیه     ب- شورای عالی قضائی      ج- وزارت دادگستری       د- رئیس قوه قضائیه

63-تعیین جهت کلی نظام جمهوری اسلامی ایران برعهده کیست؟

1) رهبر           2) رئیس جمهور          3) رئیس مجلس       4) رئیس قوه قضائیه

64- بعداز رهبربالاترین مقام رسمی کشور کیست؟

1) رئیس قوه قضائیه     2) رئیس مجلس    3) رئیس جمهور        4) شورای نگهبان

65-  مرجع رسمی رسیدگی به شکایات های مردم وسازمان ها  کیست؟

1) مجمع تشخیص مصلحت نظام   2) دادگستری   3)  نمایندگان مجلس   4) شورای نگهبان

66- امضای توافق نامه های بین المللی برعهده کیست؟

1)رئیس مجلس                           2) رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام   

 3) رئیس جمهور                       4) رهبر 

67- وظیفه اصلی مجلس چیست ؟

1)رای اعتماد به وزیران    2) تحقیق وبرسی      3) استیضاح     4) وضع قوانین

68- دریک جامعه برای برقراری نظم وهماهنگی ........

1)همه مؤسسات به طور هماهنگ بایکدیگرکارکنند   2 ) مردم ومؤسسات قوانین ومقررات را رعایت کنند

 3) هرکس به وظایف خود عمل کند                      4) هرسه مورد

69- کاراصلی قوه قضائیه چیست ؟

1)رسیدگی به شکایتهای مردم    2 ) نظارت برخوب اجرا شدن قانون     3) گسترش عدالت    4)کشف جرم

70- کدامیک ازسازمان های زیرمستقیما"زیرنظررئیس جمهور قرار ندارند؟

1)تربیت بدنی     2) صدا وسیما           3) مدیریت وبرنامه ریزی        4) حفاظت محیط زیست

71- مهمترین ملاک طبقه بندی حکومتها چیست؟

       الف- میزان توسعه اقتصادی                     ب- میزان قدرت نظامی          

        ج- میزان قدرت بین المللی                      د- میزان توجه به دستورات الهی

72- کدام یک از اقلیتهای مذهبی در مجلس شورای اسلامی نماینده دارد؟

        الف- ارمنی      ب- کلیمی      ج- آشوری و زردشتی      د- همه موارد

73- طبق قانون فعلی ایران ،یک فرد برای چه مدت می تواند رئیس جمهور باشد؟

   الف- دودوره چهار ساله متوالی          ب-  یک دوره هشت ساله     

     ج- دو دوره  شش ساله متوالی               د- فقط یک  دوره چهار ساله

74- موسسات چگونه با هم هماهنگی ایجاد می کنند؟

    الف- توسط موسسات بزرگتر               ب- توسط موسساتی که کارکنان بیشتری دارند   

       ج- توسط حکومت به وسیله قانون        د- مورد الف وب

75- تعداد نمایندگان هر شهر به چه چیزی بستگی دارد؟

  الف- به جمعیت آن شهر وشهرهای اطراف            ب- به جمعیت کل کشور وتعداد استانهای کشور

   ج-به جمعیت شهر و روستاهای اطراف                د- به ظرفیت مجلس وتعداد استانهای کشور

76- گسترش عدالت وآزادی های مشروع از وظایف کیست؟

   الف- قوه مجریه     ب- قوه مقننه      ج- قوه قضاییه      د- نیروی انتظامی

77- در مورد سازمان انرژی اتمی ایران  کدام گزینه صحیح است؟

   الف- تقویت کننده همه سازمانها است     ب- تقویت کننده وهماهنگ کننده همه سازمانها است     

   ج- هماهنگ کننده همه سازمانها است     د- هماهنگ کننده همه سازمانهای مرتبط با انرژی هسته ای است

78- کدام  مورد هنجار اجتماعی است؟

     الف- سه وعده غذا خوردن     ب- حفظ عفت عمومی     ج- خدمت سربازی       د- بستن کمربند ایمنی

79- به ترتیب از نظر مقام کدام مورد صحیح است؟

     الف- 1-رهبر 2-رئیس مجلس 3- رئیس جمهور      ب- 1-رهبری2- رئیس قوه قضاییه 3– رئیس جمهور 

       ج- 1-رهبری2- رئیس جمهور 3- رئیس مجل      د- 1-رهبری2- رئیس قوه قضاییه 3- رئیس مجلس

80-تفاوت سوال واستیضاح چیست؟

        الف- رأی اعتماد مجدد قوه مجریه در استیضاح        ب- رأی اعتماد مجدد قوه قضاییه در استیضاح 

         ج-  رأی اعتماد مجدد قوه مقننه در استیضاح           د- رأی اعتماد مجدد مجلس خبرگان در استیضاح

81- کدام مورد از وظایف واختیارات مجلس است؟

       الف- رسیدگی به مفاسد اقتصادی          ب- تشخیص صلاحیت رهبری            

       ج-تحقیق وبررسی                           د- امضاء توافقنامه های بین المللی

82- قانون گذاری از وظایف کدام یک از قوای سه گانه است؟

       الف- قضاییه        ب- مجلس خبرگان        ج- مقننه            د- مجریه        

83- در چه صورتی رئیس جمهور و یا نماینده قانونی او می تواند قراردادی بین ایران وکشورهای دیگر امضاء کند؟

   الف- در صورت تصویب قوه مجریه                     ب-  در صورت تصویب قوه مقننه    

    ج- در صورت تصویب شورای پول واعتبار            د- در صورت تصویب قوه قضاییه

84-کدام سازمان مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور است؟

      الف- تربیت بدنی-محیط زیست               ب-  بنیاد شهید                 

     ج-  صداوسیما                                 د-امور جانبازان و ایثارگران

85- رئیس جمهور رئیس کدام یک  از قوای سه گانه است؟

     الف- مجریه        ب- مجلس خبرگان        ج- مقننه           د- قضاییه

86-کدام مورد از وظایف رهبر است؟

  الف- تعیین جهت تحقیقات علمی کشور    ب- عفو یا تخفیف مجازات محکومان   

 ج- فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی    د-  رسیدگی به شکایات مردم

87- کدام جمله در مورد موسسات صحیح است؟

   الف- کار موسسات به کار بدن انسان شبیه است     ب- کار هر موسسه مستقل از موسسات دیگر است    

      ج- موسسات وابستگی متقابل دارند                 د- همه موارد

88- تفاوت در حکومت ها در هر کشور به چه چیز بستگی دارد؟

        الف- دین،تاریخ،جمعیت     ب- دین،تاریخ،فرهنگ     

        ج-وسعت،تاریخ،جمعیت      د- دین،وسعت،جمعیت

89- کدام  مورد جزء جزء وظایف مشترک  قوای مقننه و قضائیه است؟

    الف) تحقیق و بررسی   ب) رسیدگی به شکایات مردم  

       ج) استیضاح             د) کشف جرم و تعقیب مجازات مجرمان

90- شورای نگهبان از ارکان کدامیک از قوای سه گانه است؟

          الف- مجلس خبرگان         ب- مجریه           ج- مقننه           د- قضاییه


http://www.m-ejtemaei.blogfa.com/post-44.aspx

آرشیو مطالب
صفحات جانبی
صفحات جانبی
امکانات جانبی

امکانات جانبی
blogskin
امکانات جانبی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ