تبلیغات
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی - سوالات تستی تاریخ سوم راهنمایی 1
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی
مجموعه ای از سوالات تستی تشریحی و آزمون های سال های گذشته 

تاریخ سوّم راهنمایی:                                سوالات مسابقه علمی مدارس خاص

1- دلیل شورش افغانها در زمان سلطان حسین چه بود؟

    الف) تحریک انگلیسی ها                        ب) گرفتن مالیات های سنگین از مردم  

    ج) ظلم وستم گرگین حاکم قندهار          د) قتل عام هرات توسط عاملان حکومت

2- نتیجه حکومت بیست ساله کریم خان برایران چه بود؟

  الف) برقراری امنیت ورونق فعالیّت های اقتصادی  ب) بروز مشکلات اقتصادی واجتماعی    

  ج) فعالیّت کشاورزی وتجاری کم شد                     د) ناتوانی کریم خان باعث تجزیه ایران شد

3- میان اجزاء کدام گزینه رابطه ای وجود ندارد؟

   الف) انقلاب صنعتی :  گسترش استعمار          ب) انقلاب صنعتی :  استقلال امریکا 

     ج) انقلاب کبیر:  فرانسه                                 د) تحولات مذهبی :  پروتستان

4- به ترتیب قرارداد مفصّل وگلستان  راکدام کشورها باایران منعقد کردند؟

     الف) انگلستان - فرانسه          ب) انگلستان - روسیه        

       ج) فرانسه - روسیه                 د) روسیه - انگلستان

5- کدام روحانی بخاطرمخالفت با امتیاز انحصاری توتون وتنباکو (تالبوت) استعمال توتون وتنباکو

    را حرام اعلام کرد؟

   الف) آیت الله میرزا حسن شیرازی    ب) سید جمال الدّین اسدآبادی    

     ج) میرزا حسن آشتیانی                 د) حاج ملاّ علی کنی

6- علّت حمله متفقین به ایران  درجنگ جهانی اوّل چه بود؟

     الف) دوستی ایران وآلمان                                ب) دستیابی به هند از طریق ایران    

       ج) رقابت اروپائیان بایکدیگر                               د) دستیابی آلمان برمنابع نفت ایران

 7- اولین گام انگلستان برای تشکیل حکومت مورد نظر خود درایران چه بود؟

    الف) نخست وزیر کردن سید ضیاءالدین                     ب) نخست وزیر کردن رضاخان

      ج) به پادشاهی رساندن رضاخان                             د) سرنگونی حکومت احمدشاه

8- هیتلر وموسولینی عامل بدبختی ایتالیا وآلمان راچه کشورهایی معرفی کردند؟

    الف) امریکا - شوروی - فرانسه                             ب) شوروی - انگلستان - امریکا

     ج) انگلستان - شوروی - فرانسه                            د) انگلستان - امریکا - فرانسه

9- پس از کدام واقعه گسترش فعالیّت های سیاسی درجامعه ی ایران فراهم شد؟

 الف) ملّی شدن صنعت نفت                 ب) اتحّاد دکتر مصدق وآیت الله کاشانی   

    ج) کودتای 28 مرداد                           د) برکناری رضاخان وخروج او از ایران

10- علّت قیام طلاّب قم دردی ماه 1357 چه بود؟

     الف) شهادت آیت ا.. حاج مصطفی خمینی          ب) توهین به امام درروز نامه اطلاعات 

       ج) واقعه 17 شهریور                                        د) واقعه 13 آبان (روز دانش آموز)

 

 


تاریخ سوم راهنمایی:                                  سوالات مسابقه علمی نوبت صبح

 

1- مذهب شیعه در زمان کدام یک از پادشاهان صفوی رسمی شد؟

     الف) شاه تهماسب   ب) شاه سلطان حسین    ج) شاه عباس    د) شاه اسماعیل          

2- نادرشاه افشار کجا را پایتخت خویش قرارداد؟

     الف) ابیورد            ب) مشهد             ج) مهماندوست             د) مغان

3- چرا مارتین لوتر وطرفدارانش را پروتستان نامیده اند؟

الف) علیه لویی شانزدهم قیام کردند 

ب) علیه سلطنت استبدادی انگلستان اعتراض کردند        

 ج) علیه دستگاه پاپ دست به اعتراض زدند              

 د) علیه استعمار اروپائیان قیام کردند

4- درکدام عهدنامه ایران تعهّد کردکه انگلستان رادر حفظ هندوستان یاری دهد وانگلستان

     درعوض پذیرفت که  کمک های مالی ونظامی دراختیار ایران قراردهد؟

    الف) فین کنشتاین             ب) گلستان             ج) ترکمانچای              د) مفصّل

5- با مخالفت های شدید چه کسی قرار داد رویتر لغو شد؟

     الف) میرزای شیرازی                   ب) میرزا حسن آشتیانی    

        ج) حاج ملاّ علی کنی                  د)میرزارضای کرمانی

6- درآغاز انقلاب مشروطه مهمّ ترین خواسته ی مردم چه بود؟

     الف) تأسیس مجلس                  ب) تأسیس عدالت خانه       

        ج) برکناری علاءِالدوله               د) حکومت مشروطه

7 - جنگ جهانی اوّل هم زمان با پادشاهی چه کسی در ایران اتفاق افتاد؟

      الف) مظفرالدین شاه        ب) محمدعلی شاه         ج) احمد شاه         د) رضاخان

8- کدام کشور درزمان جنگ جهانی دوّم عضو کشورهای محور محسوب می گردید؟

     الف) شوروی           ب) فرانسه           ج) امریکا             د) ایتالیا

9- مهمّ ترین عامل شکست نهضت ملّی ایرا ن چه بود؟

     الف) تحریم نفتی ایران     ب) اختلاف میان دکتر مصدق وکاشانی   

        ج) کودتای 28 مرداد        د) کار شکنی حزب توده

10- فجیح ترین جنایت رژیم در15 خرداد سال1342 چه بود؟

    الف) سرکوب تظاهرات مردم تهران                         ب) کشتار مدرسه فیضیه قم   

      ج) قتل عام کفن پوشان ورامین                             د) کشتار مردم در میدان ژاله


1- مؤسسات ضمن وابستگی به یکدی

تاریخ سوم راهنمایی:                           سوالات مسابقه علمی نوبت بعداز ظهر

 

1- کدامیک از موارد زیر از اقدامات شاه اسماعیل صفوی نیست؟

     الف) رسمی کردن مذهب شیعه                ب) ایجاد حکومت قوی   

        ج) سرکوب قزلباش های سرکش            د) انتخاب تبریز به پایتختی

2- تلاش اصلی کریم خان زند بعداز رسیدن به حکومت چه بود؟

     الف) جنگ با عثمانی وفتح بصره           

       ب) حل مشکلات اقتصادی واجتماعی کشور 

       ج) حفظ کشور وجلوگیری از شورش های داخلی

      د) بهبود بخشیدن به زندگی مردم وآبادانی شهر

3- در دوره ی قرون جدید اروپا با توطئه کدام کشور دولت مسلمان عثمانی که تاقرن هجدهم

     قدرتی مهمّ دراروپا وآسیا محسوب می شد ضعیف شد؟

    الف) اسپانیایی ها           ب) پرتغالی ها              ج) فرانسوی ها           د) انگلیسی ها

4- به موجب کدام عهد نامه شهرهای باکو وگنجه به روسیه واگذارشد؟

     الف)گلستان                  ب) فین کنشتاین              ج) ترکمانچای                 د) مفصّل

5- حکومت های استعمارگربرای ایجاد تفرقه میان مسلمانان مذهبهای دروغین بابیت وبهائیت

     رادرزمان کدام  پادشاه قاجار بوجود آوردند؟

     الف) ناصرالدین شاه        ب) محمّدشاه          ج) فتحعلی شاه         د) محمّدعلی شاه

6- بهانه ی محمّدعلی شاه برای به توپ بستن مجلس چه بود؟

  الف) ترور ناکام محمّدعلی شا         ب) دعوت نکردن نمایندگان مجلس به مراسم تاجگذاری 

   ج) نمایندگان مجلس طرفدار انگلیس بودند    د) خودداری از امضای متمم قانون اساسی

7- متفقین دوستی ایران باکدام کشور را خط ر مهمّی برای خود می دانستند؟

     الف) ترکیه                 ب) آلمان                   ج) ژاپن                     د) ایتالیا

8- آتش جنگ جهانی دوّم در سال 1318ه .ش با حمله آلمان به کدام کشور افروخته شد؟

   الف) مجارستان        ب) لهستان          ج) بلغارستان           د) ارمنستان

9- نخستین مرجعی که علیه لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی به مخالفت برخاست چه

    کسی بود؟

 الف) آیت الله بروجردی  ب) امام خمینی   ج) آیت الله کاشانی   د) آیت الله سیّدحسن مدرس 

10- رژیم پس از چه حادثه ای منجر به تبعید حضرت امام خمینی در سال 1343 به ترکیه شد؟

   الف) سخنرانی تاریخی امام در روز عاشورا      ب) تصویب اصول ششگانه

    ج) تصویب لایحه مصونیت قضائی امریکائیان    د) تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی 

  

 


 


آرشیو مطالب
صفحات جانبی
صفحات جانبی
امکانات جانبی

امکانات جانبی
blogskin
امکانات جانبی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ