تبلیغات
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی - نمونه سوال جغرافی متن درس
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی
مجموعه ای از سوالات تستی تشریحی و آزمون های سال های گذشته


نمونه سوال جغرافی متن درس

درس 1
صفحهی 1
-1 کرهی جغرافیایی چیست؟ جواب: مدل کوچک شدهی کرهی زمین را کرهی جغرافیایی میگویند.
-2 از کرهی جغرافیایی چه اطلاعاتی بهدست میآید؟ پاراگراف آخر، از خشکیهای روی زمین، تا . . . بهدست آورد.
صفحهی 4
-3 نقشه چیست؟ همهی قسمت قرمز رنگ، خط چهارم، از نقشه تصویری. . . ، تا سه خط بعد، . . . است.
-4 چرا برای هر موضوع جغرافیایی یک نقشهی جداگانه تهیه میشود؟ زیرا در غیر این صورت، نقشه بسیار شلوغ و درهم میشود و چیزی از
آن آموخته نمیشود.
صفحهی 5
-5 برای تهیهی نقشههای جغرافیایی از چه وسایلی استفاده میشود؟ خط اول و دوم، تا استفاده میکنند.
صفحهی 7
-6 از نقشهها چه اطلاعاتی را میتوان بهدست آورد؟ پاراگراف آخر، از جغرافیدانان. . . ، تا . . . تشخیص میدهند.
صفحهی 8
-7 اطلس چیست؟ جواب: به کتابی که مجموعهای از نقشهها در آن جمعآوری شده باشد اطلس میگویند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
درس 2
صفحهی 10
-1 برای استفاده از نقشه به چه نکاتی باید توجه کرد؟ جواب: الف) توجیه نقشه ب) راهنمای نقشه ج) مقیاس نقشه
-2 توجیه نقشه یعنی چه؟ جواب: یعنی نقشه را طوری در مقابل خود قرار دهیم که جهت جغرافیایی نقشه با مکانی که در آن ایستادهایم منطق
باشد.
-3 راهنمای نقشه چیست؟ پایین صفحه، از در کنار هر نقشه. . . ، تا چهار خط بعد، . . . نشان میدهد.
صفحهی 12
-4 در دو نقشه با مقیاسهای 1:5000 و 1:50000 کدامیک دقیقتر است؟ چرا؟ جواب: 1:5000 دقیقتر است زیرا هرچه مخرج کسر کوچکتر
باشد، نقشه دقیقتر و بزرگتر است
----------------------------------------------------------------------------------------------------
درس 3
صفحهی 13
-1 چند مورد از وسایل مطالعه در جغرافیا را نام ببرید. بالای صفحه، خطوط قرمز رنگ، از عکسهای. . . ، تا . . . جغرافیایی.
-2 انواع عکسهای جغرافیایی را نام ببرید. جواب: عکسهای هوایی  عکسهای ماهوارهای  عکسهای معمولی
-3 جغرافیدانان از مشاهدهی عکسهای جغرافیایی ماهوارهای چه اطلاعاتی بهدست میآورند؟ پایین صفحه، سمت چپ، خط سوم، از
جغرافیدانان با استفاده. . . ، تا آخر پاراگراف، . . . نجات میدهند.
صفحهی 14
-4 فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی چیست؟ خط اول، از در جغرافیا. . . ، تا چهار خط بعد، . . . میگویند.
-5 فرهنگنامهی مصور جغرافیایی چیست؟ ادامهی قبلی، از گاهی این فرهنگها. . . ، تا آخر پاراگراف، . . . مینامند.
صفحهی 15
-6 مدل جغرافیایی چیست؟ خط پنجم، از گاهی یک بخش. . . ، تا شش خط بعد، . . . مدلجغرافیایی میگویند.
-7 مدل میزِ شن چیست؟ ادامهی قبلی، از یکی از معروفترین. . . ، تا شش خط بعد، . . . انجام داد.
صفحهی 17
-8 کار اصلی نمودارها و جدولهای جغرافیایی چیست؟ خط اول، از نمودارها و جدولها. . . ، تا خط بعد، . . . بهکار میروند.
-9 انواع نمودارهای جغرافیایی را نام ببرید. پاراگراف بعد، از نمودارها انواع. . . ، تا آخر پاراگراف، . . . منحنی.
صفحهی 19
10 - رایانه چگونه میتواند به آموزش جغرافیا کمک کند؟ خط دوم، از برنامهها یا نرمافزارهای. . . ، تا سه خط بعد، . . . آنها استفاده کرد.
صفحهی 20
11 - بهترین روش آموزش و یادگیری جغرافیا کدام است؟ جواب: مشاهدهی مستقیم
----------------------------------------------------------------------------------------------------
درس 4
صفحهی 22
-1 چند مورد از انواع ناهمواریها را نام ببرید. جواب: کوه، تپه، دره، دشت و. . .
-2 ناهمواری را تعریف کنید. جواب: به پستیها و بلندیهای سطح زمین، ناهمواری میگویند.
-3 پیکرشناسان چه کسانی هستند؟ پایین صفحه، خط سوم، از پیکرشناسان زمین. . . ، تا سمت چپ، خط دوم، . . . بررسی میکنند.
صفحهی 24
-4 فرسایش را تعریف کنید. بالای صفحه، سمت چپ، خط دوم، از به سه عمل. . . ، تا آخر پاراگراف، . . . فرسایش میگویند.
-5 چه عواملی سبب تغییر شکل ناهمواریها میشود؟ پایین صفحه، پاراگراف اول، از عواملی مانند. . . ، تا آخر پاراگراف، . . . میشوند.
-6 عوامل تغییردهندهی ناهمواریها در کوهستان کدامند؟ پاراگراف سوم، از یخچالهای طبیعی. . . ، تا خط بعد، . . . تغییرات دما.
-7 مواد حاصل از تخریب کوهستان به چه شکلهایی ایجاد میشوند؟ خط بعدی، از. . . تختهسنگ. . . ، تا خط بعد، . . . تبدیل شوند.
-8 باد چگونه در بیابان سبب تغییر شکل ناهمواریها میشود؟ سمت چپ، خط دوم، از بادهای شدید. . . ، تا آخر پاراگراف، . . . دیده
میشود.
صفحهی 25
-9 عوامل تخریب ناهمواریها در ساحل را نام ببرید. خط اول، از در این نواحی. . . ، تا خط بعد، . . . ناهمواریها میشود.
10 - سرعت تغییر شکل ناهمواریها در کدام نواحی بیشتر است؟ جواب: در نواحی ساحلی
11 - انسان چگونه ناهمواریها را تغییر میدهد؟ پاراگراف دوم، خط سوم، از با ایجاد شهرهای. . . ، تا سه خط بعد، . . . تغییر میدهد.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
درس 5
صفحهی 26
-1 رسوب چیست و رسوبگذاری را تعریف کنید. خط اول، از رودها مواد. . . ، تا سمت چپ، خط دوم، . . . گفته میشود.
صفحهی 27
-2 چینخوردگیها چگونه به وجود میآیند؟ جواب: بر اثر فشارهاییکه به لایههای رسوبی زمین وارد میشود و آنها را خمیده میکند
چین خوردگی پدید میآید.
صفحهی 28
-3 قسمتهای مختلف یک چینخوردگی را نام ببرید و تعریف کنید. خط اول، از به خمیدگی. . . ، تا خط بعد، . . . میگویند.
-4 انواع چینخوردگی را نام ببرید. الف) چین قائم(راست) ب) چین مایل ج) چین خوابید(رو رانده)
-5 چین مایل و خوابیده چگونه شکل میگیرند؟ از ادامهی قبلی، . . . اگر فشار. . . ، تا سمت چپ، آخر پاراگراف، . . . به وجود میآید.
صفحهی 29
-6 گُسل را تعریف کنید؟ خط اول، از اگر مقدار فشار. . . ، تا چهار خط بعد، . . . گسل میگویند.
-7 کوهستانها چگونه بر اثر آتشفشان به وجود میآیند؟ مثال بزنید. کلّ پاراگراف دوم
-8 کوهستانها چگونه بر اثر بالا آمدن مواد مذاب به وجود میآیند؟ مثال بزنید. کلّ پاراگراف سوم
صفحهی 30
-9 کوهها چگونه براثر برخورد صفحات پوستهی زمین شکل میگیرند؟ بالای صفحه، سمت چپ، خط سوم، از درجاهایی که. . . ، تا آخر
پاراگراف، . . . به وجود میآیند.
10 - رشتهکوه زاگرس براثر برخورد کدام صفحات ایجاد شده است؟ پایین صفحه، خط اول، تا خط دوم، . . . صفحهی ایران است.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
درس 6
صفحهی 32
-1 بهترین محل برای خروج مواد مذاب، کجاها هستند؟ خط دوم، از شکستگیها و . . . ، تا خط بعد، . . . این موادند.
-2 از دهانهی آتشفشانهای فعال چه موادی خارج میشود؟ خط بعد، از از دهانهی آتشفشان. . . ، تا سه خط بعد، . . . خارج میشوند.
-3 روانه چیست؟ ادامهی قبلی، از مواد مذاب بر. . . ، تا سمت چپ، خط اول، . . . روانه میگویند.
-4 کوههای آتشفشانی چگونه پدید میآیند؟ خط بعد، از از سرد شدن. . . ، تا خط بعد، . . . به وجود میآیند.
-5 مجمعالجزایر آتشفشانی چگونه پدید میآیند؟ مثال بزنید. از ادامهی قبلی، تا آخر پاراگراف، . . . فیلیپین.
-6 انواع آتشفشان را نام ببرید. جواب: الف) آتشفشان فعال ب) آتشفشان نیمهفعال
صفحهی 33
-7 در کنار آتشفشانهای نیمهفعال چه پدیدههایی دیده میشود؟ بالای صفحه، کلّ پاراگراف سمت چپ، از چشمههای. . . ، تا میگویند.
-8 زلزله چگونه به وجود میآید؟ پایین صفحه، پاراگراف دوم، از بر اثر آزاد. . . ، تا سمت چپ، خط اول، . . . میشود.
-9 بیشتر زمینلرزهها در کجاها اتفاق میافتد؟ جواب: الف) در امتداد نقاط یا خطوط ضعیف پوستهی زمین مانند گسلها و شکستها ب)
در کنار صفحات پوستهی زمین
صفحهی 34
10 - وسیلهی اندازهگیری شدت زلزله و محلّ وقوع آن را نام ببرید. جواب: لرزه نگار (زلزله نگار)
صفحهی 35
11 - زلزله چه تغییراتی در سطح زمین ایجاد میکند؟ سمت راست، موارد 1 تا 3
12 - چگونه میتوان از خرابیهای زمین لرزه در مناطق شهری جلوگیری کرد؟ ادامهی قبلی، از برای جلوگیری از . . . ، تا سمت چپ، خط
سوم، . . . جلوگیری شود.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
درس 7
صفحهی 38
-1 آبهای جاری را تعریف کنید. جواب: به آبهایی که بر روی سطح زمین جریان پیدا میکنند آبهای جاری میگویند.
-2 آبهای فرورو را تعریف کنید. جواب: مقداری از آبهای جاری، به زیر لایههای پوستهی زمین نفوذ پیدا میکنند که به آنها آبهای فرورو
میگویند.
-3 آبخوان یا سفرهی آب زیرزمینی را تعریف کنید. جواب: آبهای فرورو در زیر زمین ، با یکدیگر جمع میشوند و سفرهی بزرگی از آب را
به وجود میآورند که آبخوان یا سفرهی آب زیر زمینی نام دارد.
صفحهی 39
-4 دریاچهها چگونه به وجود میآیند؟ آبهای جاری، در داخل چالههایی در روی زمین جمع میشوند و دریاچه ایجاد میکنند.
-5 بزرگترین دریاچهی کرهی زمین چه نام دارد؟ دریاچهی مازندران
-6 دریاچهها چه فایدههایی برای انسان دارند؟ ذخایر مناسب آب نواحی اطراف  ماهیگیری  ورزشهای آبی و قایقرانی
-7 فرو رفتن آب در زمین به چه عواملی بستگی دارد؟ الف) جنس خاك ب) شیب زمین
-8 فرو رفتن آب را در خاكهای ماسهای و رسی با یکدیگر مقایسه کنید. آب به درون خاكهای ماسهای نسبت به خاكهای رسی بهتر نفوذ
میکند.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
درس 8
صفحهی 40
-1 رود چگونه به وجود میآید؟ از به هم پیوستن جویبارها، رود به وجود میآید.
-2 رودها به چند دسته تقسیم میشوند؟ ( از نظر نوع جریان در طول سال ) دو دسته: رودهای دائمی  رودهای فصلی
-3 رودهای فصلی چگونه به وجود میآیند؟ از ریزش باران و ذوب تدریجی برفها درفصل بهار . اگر باران نبارد یا ذخیرهی برف در کوهستانها
تمام شود، رودهای فصلی خشک میشوند و جریان آب در آنها قطع میشود.
-4 رودهای دائمی چگونه به وجود میآیند؟ منبع اصلی رودهای دائمی، آبهای زیرزمینی (چشمهها) است. همچنین براثر ذوب تدریجی برفها
و یخهای یک کوه، در تمام طول سال، به وجود میآیند.
-5 رودخانه یعنی چه؟ بستری که رود در آن جریان دارد، رودخانه گفته میشود.
-6 رودها به کجاها وارد میشوند؟ دریاها، دریاچهها، باتلاقها و ریگزارها
-7 دهانه یا مصب رود را تعریف کنید؟ به محلّی که رود وارد دریا یا دریاچه میشود گفته میشود.
صفحهی 41
-8 میزان آبدهی (دبی رود) را تعریف کنید؟ به مقدار آبی که در یک ثانیه، از جایی معین در مسیر رود میگذرد، میزان آبدهی رود گفته میشود.
-9 چه موقع یک رود ، کم آب و چه موقع پرآب است؟ هنگامیکه سطح آب رود خیلی پایین باشد (مواقعی که میزان آبدهی رود کم است)
میگویند رود کم آب است  و هنگامی که آبِ رود به حداکثر میرسد، میگویند پرآب است.
صفحهی 42
10 - حوضهی رود را تعریف کنید. محدودهای را که یک رود با شاخهها یا شعبههایش در آن جاری است، حوضهی رود میگویند.
11 - خطّ تقسیم آب را تعریف کنید. مرز میان حوضهی یک رود با حوضهی رود دیگر را خطّ تقسیم آب می گویند.
12 - کمترین سرعت رود در کدام قسمت رود است؟ در جایی که رود وارد دریا میشود. (در دهانهی رود)
----------------------------------------------------------------------------------- -----------------
درس 9
صفحهی 43
-1 چه موقع میگویند سیلاب (سیل) ایجاد شده است؟ اگر حجم آبِ رود آنقدر زیاد شود که از مجرای خود خارج شود و زمینهای اطراف را
دربر گیرد، سیلاب جاری شده است .
-2 سیلاب بر اثر چه عواملی جاری میشود؟ الف) ذوب شدن سریع برفها ب) بارش بارانهای بسیار شدید
-3 چه موقع فرسایش خاك خیلی شدیدتر میشود؟ هنگامی که در روی زمین، گیاهان کمتری وجود داشته باشد
-4 قسمتهای مختلف یک سیلاب را نام ببرید؟ آبگیر  آبراهه  مخروطه افکنه
صفحهی 44
-5 چرا مخروطه افکنهها جای مناسبی برای کشاورزی هستند؟ زیرا خاك آنها آبرفتی و حاصلخیز است.
-6 برای جلوگیری از خطر سیلاب ، چه کارهایی میتوان انجام داد؟ (کلّ چهار ستارهی سمت چپ صفحه)
صفحهی 45
-7 انواع درهها را نام ببرید. درههای جوان  درههای پیر
-8 درههای جوان در کجا و چگونه ایجاد میشوند؟ در نواحی کوهستانی که شیب دامنهها تند است و رودها با سرعت جریان دارند، رود،
میسازد که به آنها درههای جوان میگویند. V درههایی تنگ به شکل
-9 درههای پیر در کجا و چگونه ایجاد میشوند؟ در جاهایی که شیب بستر رود کمتر میشود و رود با سرعت کمتری جریان دارد، درههایی با
شیب ملایم ایجاد میشوند که به شکل هستند. این درهها را درههای پیر میگویند.
10 - جلگههای آبرفتی چگونه ایجاد میشوند؟ جواب : از با کم شدن شیب زمین . . . تا آخر پاراگراف.
11 - دلتا را تعریف کنید؟ به سرزمین مثلثی شکلی که از آبرفت رودها در دهانهی رود تشکیل میشود و جای مناسبی برای کشاورزی است دلتا
میگویند.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
درس 10
صفحهی 46
-1 چقدر از سطح زمین را آب و چقدر خشکی فرا گرفته است؟ 71 % آب و 29 % خشکی
-2 بزرگترین اقیانوس کرهی زمین را نام ببرید؟ آرام
صفحهی 47
-3 چرا آب دریاها و اقیانوسها شور است؟ رودهایی که به این دریاها میریزند در مسیر خود نمکهای موجود در بسترشان را حل میکنند  در
بعضی اقیانوسها ، کوههای آتشفشانی فوران میکنند که املاح درون زمین را وارد آب اقیانوسها میکنند.
-4 مهمترین موادی که در آب دریاها محلول میباشند کدامند؟ نمک طعام  گاز اکسیژن
-5 آیا میزان نمک موجود در آب همهی اقیانوسها یکسان است؟ چرا؟ خیر  زیرا رودهایی که وارد دریاها میشوند دارای درجه شوریهای
مختلفی هستند؛ و همچنین شدت تبخیر نیز در همهی دریاها یکسان نیست .
-6 چرا آب دریاها در نواحی گرم، از آبهای نواحی سرد، شورتر است؟ زیرا در مناطق گرم ، تبخیر شدیدتر است .
-7 جزر و مد را تعریف کنید. بالا آمدن آب دریاها و اقیانوسها را مد؛ و پایین رفتن آنرا جزر میگویند .
-8 علّت اصلی ایجاد جزر و مد را بنویسید. چه کسی آنرا کشف کرد؟ بر اثر نیروی جاذبهی ماه  نیوتن در قرن 18
-9 چرا خورشید در جزر و مد ، تأثیر زیادی ندارد؟ به دلیل آنکه بیشتر از ماه ، از زمین فاصله دارد .
10 در یک شبانه روز ( 24 ساعت) چه تعداد جزر و مد صورت میگیرد؟ 2 بار جزر و 2 بار مد
صفحهی 48
11 - چه موقع جزر و مدهای قوی ایجاد میشود؟ در اوایل و اواسط ماه قمری که ماه و خورشید و زمین در یک راستا قرار میگیرند .
12 - چه موقع کمترین میزان جزر و مد ایجاد میشود؟ در روزهای 7و 8 ماه قمری (تربیع اول) و روزهای 21 و 22 ماه قموری (تربیع دوم) ؛ که
ماه و خورشید و زمین با یکدیگر زاویهی 90 درجه میسازند .
13 - جریان دریایی چیست؟ بیشتر بر اثر چه عواملی به وجود میآیند؟ در اقیانوسها هم مانند خشکیها ، رودهایی جریان دارند که جریانهای
دریایی نامیده میشوند. بر اثر وزش و حرکت باد شکل میگیرند .
14 - موج چگونه ایجاد میشود؟ آب دریاها و اقیانوسها بر اثر اختلاف فشار هوا و وزش باد به شکل موج به جنبش درمیآید.
15 - تفاوت موجها را در سواحل و وسط دریا بنویسید. در کنار سواحل ، باد پیوسته آب را به جلو میراند ؛ ولی در وسط دریا هر نقطه از آب
فقط در جای خود بالا و پایین میرود .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
درس 11
صفحهی 54
-1 هوا را تعریف کنید. به حالت گذرندهی و محلّی جو در یک جای معین گفته میشود .
-2 آبوهوا را تعریف کنید. به حالت پایدار جو در یک منطقهی وسیع در یک مدت طولانی گفته میشود .
-3 عوامل مؤثر در آبوهوا را نام ببرید. عرضجغرافیایی  فاصله از دریا  باد  ارتفاع  جریانهای دریایی
-4 عرض جغرافیایی چه تغییراتی در آب و هوا میدهد؟ مدارهای نزدیک به استوا ، از مدارهای مجاور قطب گرمترند زیرا در مناطق استوایی ،
آفتاب به طور عمود میتابد و زمین را به سرعت گرم میکند .
صفحهی 55
-5 فاصله از دریا چه اثراتی در آبوهوا دارد؟ کلّ شماره 2
-6 باد چه اثراتی در آب و هوا دارد؟ کلّ شماره 3
-7 ارتفاع چه اثراتی در آب و هوا دارد؟ کلّ شماره 4
صفحهی 56
-8 علّت معتدل بودن هوای انگلستان در زمستان چیست؟ به علّت عبور جریان آب گرم گلفاستریم از سواحل آن
-9 چه عواملی موجب شده است که انسان باعث گرم شدن آب و هوای کرهی زمین شود؟ زیاد شدن تعداد خودروها و کارخانههایی که از
بنزین ، نفت ، گاز و زغال سنگ استفاده میکنند.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
درس 12
صفحهی 58
-1 انواع آبوهوای گرم که در اطراف مدار استوا وجود دارند را نام ببرید. گرم استوایی  گرم مداری  گرم بیابانی
صفحهی 59
را تعریف کنید. به مجموع پوشش گیاهی و جانوری خاصی که در یک منطقهی وسیع و عمده دیده میشود و با گیاهان و « زیست بوم » -2
جانوران مناطق دیگر متفاوت است ، زیست بوم میگویند .
صفحهی 61
-3 حفاظت از گیاهان و جانوران ، چه تأثیری در زندگی ما دارد؟ باعث از بین نرفتن زیست بوم یک منطقه میشود و از تخریب محیط زیست
جلوگیری میکند .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
درس 13
صفحهی 63
-1 چه عواملی در گذشته موجب از بین رفتن جمعیت جهان میشد؟ بیماریهای واگیردار خطرناك مانند طاعون و وبا  قحطی و خشکسالی 
جنگها  کمبود بهداشت
-2 چرا امروزه جمعیت جهان رو به افزایش است؟ به دلیل پیشرفتهای چشمگیر علوم پزشکی  بالا رفتن سطح سواد و آگاهیهای مردم که
موجب رعایت بیشتر بهداشت فردی و عمومی شده  پیشرفتهای انسان در زمینههای کشاورزی و صنعت که سبب تولید غذای بیشتر و با کیفیت-
تر در کرهی زمین شده است .
-3 رعایت بهداشت فردی و عمومی ، چگونه باعث افزایش جمعیت میشود؟ رعایت بهداشت موجب میشود تا از شیوع بیماریهای واگیردار
و خطرناك جلوگیری شود و در نتیجه انسانها براثر این بیماریها ازبین نروند.
صفحهی 64
-4 منابع طبیعی به چند دسته تقسیم میشوند؟ نام ببرید و مثال بزنید .
الف) منابع طبیعی تجدید پذیر : آب ، باد ، انرژی خورشید ، جنگل
ب) منابع طبیعی تجدید ناپذیر : نفت ، گاز ، زغال سنگ
-5 چه عاملی موجب میشود تا منابع تجدید ناپذیر کرهی زمین هرچه سریعتر پایان یابند؟ استخراج بیرویهی این منابع به علت نیاز انسان به این
مواد خام .
صفحهی 65
-6 چرا با اینکه نزدیک به 71 % (سه چهارم) از سطح کرهی زمین را آب فرا گرفته ولی انسان از نظر آب آشامیدنی ، با مشکل روبهرو است؟
به علّت شور بودن بخش عمدهای از این آبها  بخشی از آبهای شیرین نیز به صورت یخهای دائمی وجود دارند که قابل استفاده نیست  بخشی
از آبهای شیرین به صورت آبهای زیر زمینی هستند که از دسترس انسان دورند  بخشی از این آبها به صورت بخار آب در جو زمین قرار
دارند 
-7 وضع آب سالم در کرهی زمین چگونه است؟ گسترش فعالیتهای کشاورزی و صنعتی ، موجب آلودگی و کمبود آبهای سالم شدهاند .
صفحهی 66
-8 یکی از منابع تجدیدپذیر که در زندگی انسانها اهمیت زیادی دارد کدام است؟ جنگل
-9 چرا میگویند جنگلها دستگاه تنفّس کرهی زمین هستند؟ چون اکسیژن لازم را برای موجودات زنده تولید میکنند
10 - علتهای کمبود غذای انسانها در روی کرهی زمین را بنویسید. موارد 1 تا 4
11 - تغییر در واحدهای مسکونی را توضیح دهید. در گذشته به علّت فراوانی و ارزان بودن زمین و جمعیت کم ، خانهها به صورت افقی گسترده
میشدند؛ اما امروزه به علّت افزایش جمعیت ، کمبود زمین و افزایش قیمت آن ، واحدهای مسکونی هم در جهت افقی و هم در جهت عمودی
رشد میکنند.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
درس 14
صفحهی 68
-1 پرجمعیتترین مناطق جهان کدامند؟ الف) نواحی شرق و جنوب شرقی آسیا ب) اروپا ج) شمالشرقی آمریکا
-2 پر جمعیتترین کشورهای جهان را نام ببرید. چین  هند
-3 عوامل مؤثر بر پراکندگی و تراکم جمعیت در سطح کرهی زمین را نام ببرید. ارتفاع  آبوهوا  آبوخاك  منابع معدنی  سواحل و
گذرگاهها
-4 عوامل جذب و دفع جمعیت در یک منطقه را نام ببرید. عواملی چون سرزمین هموار ، آبوهوای معتدل ، خاك غنی ، آب کافی ، وجود
معادن با ارزش زیرزمینی و بنادر سبب جذب جمعیت؛ و عواملی چون کوههای بلند ، آبوهوای سرد قطبی یا بسیار گرم، خاك نامساعد، کمبود
منابع معدنی و دوری از سواحل سبب دفع جمعیت میشوند.
صفحهی 70
-5 مهاجرت چیست و چرا به وجود میآید؟ جابهجایی جمعیت را مهاجرت میگویند  هرگاه در برخی مناطق ، عامل جذب جمعیت پس از
مدتی از بین میرود و یا عامل دفع جمعیت در آن محل افزایش مییابد ، مهاجرت به وجود میآید.
-6 دلایل مهاجرت را نام ببرید و برای هر یک مثال بزنید؟
الف) دلیل طبیعی : مانند کم شدن آب ، نامطلوب شدن شرایط آب و هوا ، بلایای طبیعی
ب) دلیل اقتصادی : مانند کاهش درآمد خانواده ، بیکاری و تعطیلی کارخانهها
ج) دلیل سیاسی : مانند اختلافات مرزی و جنگ
د) دلیل اجتماعی و فرهنگی : مانند برخی گسترش برخی جرمها و جنایتها
صفحهی 71 و 72
-7 انواع مهاجرت را نام ببرید و تعریف کنید.
--------------- -------------------------------------------------------------------------------------
درس 15
صفحهی 73
-1 انسانها در گذر از شیوههای زندگی، از گذشته تا به امروز چند مرحله را پشت سر گذاشتهاند؟ توضیح دهید ( جواب : مراحل سه گانه
توضیح داده شوند )
-2 کار اصلی مردم روستانشین چیست؟ کشاورزی
-3 عوامل مؤثر در پیدایش روستاها را نام ببرید؟ عوامل طبیعی مانند آبوهوای مناسب ، خاك مساعد و آب کافی
صفحهی 74
-4 روستای متمرکز چگونه روستایی است؟ روستایی است که در آن خانههای روستایی ، قنات ، چشمه ، مسجد ، مدرسه و . . . به دور یک
میدان ساخته شده باشند.
-5 روستای پراکنده چگونه روستایی است؟ روستایی است که در آن خانههای روستایی از یکدیگر فاصله دارند و زمینهای کشاورزی در بین
خانهها قرار گرفتهاند.
-6 چه عاملی در تعیین مصالح ساختمانی، نقش اساسی دارد؟ مثال بزنید. محیط جغرافیایی نقش اساسی دارد  مثلاً در مناطق جنگلی و جاهایی
که باران فراوان میبارد ، خانهها را از چوب و سقف آنها را به صورت شیروانی میسازند.
------------------------------------------------------------- ---------------------------------------
درس 16
صفحهی 76
-1 نخستین شهرهای جهان در کدام نواحی بهوجود آمدند؟ در بینالنهرین ( میان رودهای دجله و فرات ) و اطراف رود کارون
صفحهی 77
-2 چند شهر قدیمی ایران را نام ببرید. هگمتانه  تیسفون  استخر  رِگ (ری)  شوش
-3 یکی از آشکارترین تفاوتهای میان شهر و روستا چیست؟ نوع فعالیت مردم در شهر و روستا  چراکه مردم در شهر بیشتر به فعالیتهای
غیرکشاورزی مانند کار در کارخانهها و ادارهها میپردازند اما در روستا بیشتر به کشاورزی و دامپروری مشغول هستند.
صفحهی 78
-4 بزرگترین و قدیمیترین شهرهای دنیا در کنار کدام پدیدههای بهوجود آمدند؟ در کنار رودها و دریاها
-5 عوامل پیدایش و رشد شهرها را نام ببرید؟ و مثال بزنید. الف) وجود آب : اصفهان ب) موقعیت ارتباطی : کرمانشاه
ج) نقش مذهب : مشهد د) صنایع و معادن : اهواز
صفحهی 80
-6 امروزه یکی از مهمترین مشکلاتی که مردم در شهرهای بزرگ با آن روبهرو هستند کدام است؟ مشکل انواع آلودگیها، مانند آلودگی آبها،
آلودگی صوتی و . . .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
درس 17
صفحهی 83
-1 ما به چه روشهایی میتوانیم جهتیابی کنیم؟ الف) حرکت ظاهری خورشید ب) سایهی اجسام ج) قطب نما د) ستارهی قطبی
-2 چگونه میتوان بهوسیلهی حرکت ظاهری خورشید ، جهتیابی کرد؟ سمت طلوع خورشید را مشرق و جهتی را که خورشید در آن غروب
میکند ، مغرب میگویند. اگر طوری بایستیم که دست راست ما به سمت مشرق (محل طلوع خورشید) باشد، دست چپ ما مغرب، روبهروی ما
شمال و پشت سرِ ما جنوب خواهد بود.
صفحهی 84
-3 یکی از سادهترین روش برای جهتیابی ، استفاده از کدام وسیله است؟ قطب نما
-4 قطب نما چیست و چگونه عمل میکند؟ عقربهی قطب نما در واقع یک تیغهی فلزّی است که خاصیت مغناطیسی دارد که همواره در امتداد
شمال و جنوب کرهی زمین قرار میگیرد و میتواند جهتهای جغرافیایی را نشان دهد.
شرق E غرب  W جنوب  S شمال  N ؟ -5 جهتهای جغرافیایی در قطب نما با چه حروف انگلیسی نشان داده میشوند
صفحهی 85
-6 چگونه میتوان در شب جهتیابی کرد؟ به وسیلهی ستارهی قطبی
-7 ستارهی قطبی کدام جهت جغرافیایی را نشان میدهد؟ جهت شمال
-8 ستارهی قطبی ، به کمک کدام ستارگان ، در آسمان شناخته میشود؟ به وسیلهی ستارههای دب اکبر
-9 دب اکبر چه ستارههایی هستند؟ مجموعهی 7ستارهای که به شکل علامت سؤال هستند و در نزدیکی ستاری قطبی قرار دارند .
10 - مردم کشور ما به سوی کدام جهت جغرافیایی نماز میخوانند؟ چرا؟ جنوب غربی  زیرا مکه در کشور عربستان در جهت جنوب غربی
کشور ما قرار دارد.
11 - مردم کشور ترکیه به کدام سمت نماز میخوانند؟ به سمت جنوب
----------------------------------------------------------------------------------------------------
درس 18
صفحهی 88
-1 مدار را تعریف کنید. دایرههای فرضی که به موازات خط استوا، بر روی کرهی جغرافیایی رسم میشوند.
-2 تعداد مدارها را بنویسید. تعداد مدارها 180 است که 90 مدار در نیمکرهی شمالی و 90 مدار در نیمکرهی جنوبی است.
صفحهی 89
-3 نصفالنهار را تعریف کنید. نیمدایرههای فرضی که از قطب شمال تا قطب جنوب، بر روی کرهی جغرافیایی رسم میشوند و با یکدیگر
مساویاند.
-4 تعداد نصفالنهارها را بنویسید. 360 نصفالنهار که 180 نصفالنهار در نیمکرهی شرقی و 180 نصفالنهار در نیمکرهی غربی قرار دارد.
میگویند؟ به نصفالنهار صفر درجه که از لندن پایتخت انگلستان میگذرد گفته میشود. « نصفالنهار مبدأ » ، -5 به کدام نصفالنهار
صفحهی 90
-6 مختصات جغرافیایی را تعریف کنید؟ هرنقطه از زمین روی یک مدار و یک نصفالنهار مشخّص قرار دارد که بهآن مختصات جغرافیایی
آن نقطه میگویند.
صفحهی 91
-7 عرض جغرافیایی را تعریف کنید. به فاصلهی هر نقطه روی زمین تا مدار استوا (برحسب درجه) عرض جغرافیایی میگویند.
-8 طول جغرافیایی را تعریف کنید. به فاصلهی هر نقطه روی زمین تا نصفالنهار مبدأ (برحسب درجه) طول جغرافیایی میگویند.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
درس 19
صفحهی 94
-1 حرکتهای کرهی زمین را نام ببرید. الف) حرکت انتقالی ب) حرکت وضعی
-2 حرکت وضعی زمین را تعریف کنید؟ چه مدت طول میکشد؟ به چرخش زمین به دور خودش حرکت وضعی میگویند  این حرکت
24 ساعت طول میکشد.
-3 نتایج حرکت وضعی زمین را بنویسید. الف) پیدایش شب و روز ب) اختلاف ساعت در منطق مختلف کرهی زمین
-4 حرکت انتقالی زمین را تعریف کنید؟ چه مدت طول میکشد؟ به گردش کرهی زمین به دور خورشید حرکت انتقالی میگویند  این حرکت
365 روز و 6ساعت (یکسال) طول میکشد.
-5 نتایج حرکت انتقالی زمین را بنویسید. الف) پیدایش سال ب) پیدایش فصلها
-6 سال رسمی و سال کبیسه را تعریف کنید. سال 365 روزی را سال رسمی  سال 366 روزی را سال کبیسه میگویند
-7 سال کبیسه چگونه پدید میآید؟ توضیح دهید. هر 4سال یکبار ، 6ساعتهای اضافی سال رسمی را که یک شبانهروز ( 24 ساعت) میشوند به
سال رسمی اضافه میکنند و سال 366 روزی یا سال کبیسه بهوجود میآید.
صفحهی 95
-8 فصل زمستان چگونه پدید میآید؟ به علّت مایل تابیدن نور خورشید به زمین و طولانیتر شدن شب و کوتاهتر شدن روز
-9 فصل تابستان چگونه پدید میآید؟ به علّت مستقیم تابیدن نور خورشید به زمین و طولانیتر شدن روز و کوتاهتر شدن شب
10 - علّت اصلی گرم شدن یا سرد شدن کرهی زمین چیست؟ تغییر زاویهی تابش نور خورشید
صفحهی 97
23 درجه / 11 محور چرخشی زمین ، چهقدر مایل است؟ 5
12 - فصلها در دو نیمکرهی شمالی و جنوبی زمین چگونهاند؟ فصلها در دو نیمکرهی شمالی و جنوبی برعکس یکدیگر هستند یعنی هنگامی
که در نیمکرهی شمالی فصل تابستان است، در نیمکرهی جنوبی فصل زمستان است؛ و هنگامی که در نیمکرهی شمالی فصل بهار است، در نیمکرهی
جنوبی، فصل پاییز است

آرشیو مطالب
صفحات جانبی
صفحات جانبی
امکانات جانبی

امکانات جانبی
blogskin
امکانات جانبی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ