تبلیغات
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی - سوالات تستی تاریخ سوم راهنمایی 2
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی
مجموعه ای از سوالات تستی تشریحی و آزمون های سال های گذشته


سوالات تستی تاریخ سوم راهنمایی :

1) «رسمی کردن مذهب شیعه» از اقدامات کدام پادشاه ایران بوده است ؟

1-شاه عباس  2- شاه اسماعیل  3- شاه تهماسب  4- شاه سلطان حسین

2) یکی از وقایع مهم زمان شاه عباس ، جنگ با استعمارگران ........... بود ؟

1- انگلیسی  2- اسپانیایی  3- عثمانی  4- پرتغالی

3) هنگامی که نادر به حکومت ابیورد رسید ، اصفهان در تصرف ...........بود ؟

1- محمود افغان 2- شاه تهماسب دوم  3- اشرف افغان  4- شاه سلطان حسین

4) مهمترین «فتح نادر» کجا بود ؟

1- بخارا   2- بحرین  3- هندوستان  3- خوارزم

5) کریم خان زند چه شهری را پایتخت خود قرار داد ؟

1- تبریز  2- شیراز  3- مشهد  4- تهران

6) در اواخر قرن هجدهم ، ساکنان آمریکا علیه سلطه کدام کشور دست به شورش زدند ؟

1- فرانسه   2- روسیه   3- انگلستان   4- اسپانیا

  7) «جنگ های ایران و روسیه» در زمان کدام پادشاه قاجار اتفاق افتاد ؟

1- محمد شاه  2- ناصرالدین شاه  3- فتحعلی شاه  4- آقا محمد خان

8) به موجب کدام قرارداد ، شهرهای «باکو و گنجه» به روسیه واگذار شد ؟

1- گلستان  2- مفصل   3- ترکمانچای   4- پاریس

9) کدامیک از شخصیت های زیر ، «استفاده از توتون و تنباکو» را حرام اعلام کرد ؟

1- حاج ملا علی کنی  2- میرزا حسن آشتیانی  3- میرزای شیرازی  4- آیت الله طباطبایی 

10) در آغاز انقلاب مشروطه ، مهم ترین خواسته مردم چه بود ؟

1- عزل عین الدوله  2- تاسیس عدالت خانه 3- برکناری علاء الدوله  4- تدوین قانون اساسی

11- كدام پادشاه سلسله ی صفوی را تاسیس كرد؟

1- شاه عباس          2- شاه تهماسب            3- شاه اسماعیل            4- سلطان سلیم

12- كدام طایفه در رسیدن شاه اسماعیل به سلطنت او را یاری كردند؟

1- تیموریان          2- آق قویونلوها         - قزلباش ها      4- قاجارها

13- شاه اسماعیل كدام شهر را به پایتختی برگزید؟

1- اصفهان    2- تبریز          3- قزوین         4- اردبیل

 

14- جنگ چالدران بین ایران وكدام دولت روی داد؟

1-  عثمانی             2- ازبكان      3- پرتقال         4- هند

15- پس از شاه اسماعیل كدام فرزندش به سلطنت رسید؟

 1- شاه عباس         2- شاه صفی        3- شاه تهماسب        4- شاه سلطان حسین

16-شاه اسماعیل بنیانگذار سلسله صفوی از نوادگان چه کسی بود؟

 الف) شاه عباس    ب)شیخ حیدر      ج)سلطان سلیم       د) شیخ صفی الدین اردبیلی

17-ناصر الدین شاه کدام صدر اعظم خود را به قتل رساند؟

الف) قائم مقام فراهانی       ب) امیر کبیر          ج) میرزا آقاخان نوری        د)حاج ابراهیم خان کلانتر

18- کدامیک یک از موارد زیر از عوامل قیام مردم در زمان مظفر الدین شاه نیست؟

الف) خشونتهای عین الدوله                ب)  دخالت بیگانگان    

 ج) ظلم مأموران حکومتی به مردم        د) بی تجربگی مظفر الدین شاه

19-نیروهای فاتح تهران با محاکمه ساختگی چه کسی را به شهادت رساندند؟

الف) آیت الله بهبهانی      ب)  آیت الله طباطبا یی       ج) آیت الله شیرازی        د) شیخ فضل الله نوری

20-کدامیک از این کشورها در جنگ جهانی اول در گروه کشورهای اتحاد مثلث قرار داشتند؟

الف) انگلیس            ب) روسیه                ج)  آلمان            د) فرانسه

21- كدام یك از پادشاهان زیر سلسله ی صفوی را تثبیت نمود ؟

1- شاه سلطان حسین           2- شاه عباس          3- شاه تهماسب         4- شاه اسماعیل          

22- كدام یك از پادشاهان صفوی باعث قدرتمندی این دولت شد؟

1- شاه سلطان حسین         2- شاه عباس          3- شاه تهماسب         4- شاه اسماعیل          

23- شاه عباس برای آنكه با آسودگی خاطربه جنگ ازبكان برودچه كرد؟

1- قزلباش ها را سركوب كرد.                 2- پرتقالی ها را اخراج كرد.

3- با عثمانی ها صلح كرد.                      4- از انگلیسی ها توپ و تفنگ خرید.

24- استعمارگران پرتغالی در زمان كدام پادشاه صفوی از خلیج فارس بیرون رانده شدند؟

1- شاه عباس          2- شاه سلطان حسین         3- شاه تهماسب         4- شاه اسماعیل          

25- اوج قدرت صفویان در زمان كدام پادشاه صفوی بوده است؟

1- شاه عباس           2- شاه سلطان حسین         3- شاه تهماسب         4- شاه اسماعیل          

26--سقوط دولت صفوی در زمان چه كسی به وقوع پیوست؟

1- شاه عباس        2- شاه اسماعیل          3- شاه سلطان حسین             4- شاه تهماسب       

27- شورش افغان ها در زمان كدام پادشاه صفوی اتفاق افتاد؟

1- شاه اسماعیل          2- شاه عباس           3- شاه تهماسب           4- شاه سلطان حسین        

28- در رأس حكومت صفوی چه كسی قرار داشت؟

1- پادشاه          2- صدر اعظم         3- فرماندهان نظامی           4- اعتماد الدوله  

29- چرا صفویه نتوانستند  در مقابل افغان ها مقاومت كنند؟

1- قوی بودن افغانها                              2- محاصره شدن اصفهان    

 3- كمك نكردن  انگلستان                     4- راحت طلبی فرماندهان

30- فیلسوف نامدار دوره صفوی چه نام داشت؟

1- ملاصدرا          2- میر داماد           3-شیخ بهائی              4- علامه مجلسی

31 – چه كسی محمود افغان را به قتل رساند؟

1- نادر       2- شاه تهماسب دوم                3- اشرف افغان                4- شاه سلطان حسین    

32- در هنگام تصرف اصفهان توسط محمود افغان ، نادر در كدام شهر حكومت می كرد؟

1- شیراز                2- ابیورد خراسان          3- مورچه خورت اصفهان               4- دشت مغان

33- جنگ مهماندوست میان چه كسانی روی داد؟

1- نادر و محمود افغان                       2- شاه تهماسب و اشرف افغان   

  3- نادر و اشرف افغان                     4- شاه تهماسب و محمود افغان

34- نادرشاه چند سال حكومت كرد؟

1- 10                    2- 8                          3- 14                 4- 12

35- شاهرخ جانشین نادر در كجا به تخت نشست؟

1- مشهد             2- تهران                3-مازندران               4- اصفهان

36- آخرین پادشاه زند كه بود؟

1- كریم خان زند      2- لطفعلی خان زند        3- شاهرخ            4- شاه تهماسب دوم

37- ساكنان آمریكا در چه قرنی علیه سلطه ی انگلستان شورش كردند؟

1- اوایل قرن هجدهم      2- اواخر قرن هجدهم          3- اواخرقرن شانزدهم         4-اواخر قرن هفدهم

38- یكی از مهمترین وقایع تاریخی اروپا و جهان ..............است.

1- مرگ لویی شانزدهم        2- انقلاب كبیر فرانسه       3- انقلاب صنعتی       4- پدیده ی استعمار

39- عهدنامه ی مفصّل بین كدام كشورها منعقد شد؟

1- ایران و روسیه              2- ایران وانگلستان         3- فرانسه وروسیه         4- فرانسه و انگلستان

40- به موجب كدام عهدنامه شهرهای باكو و گنجه به روسیه واگذار شد؟

1- تركمن چای                 2- مفصل                   3- پاریس                    4- گلستان

41-قائم مقام فراهانی صدر اعظم كدام شاه قاجار بود؟

1- ناصرالدین شاه            2- محمد شاه     3- محمد علی شاه           4-فتحعلی شاه 

42- یكی از حوادث مهمّ زمان محمّد شاه قاجار چیست؟

1- جنگ با عثمانی       2- لشكركشی به هرات        3- ایجاد فرقه های ساختگی      4- جنگ با پرتقالی ها

43- نفوذ بیگانگان و كسب امتیازات بی شمار در زمان كدام شاه قاجار بود؟

1- فتحعلی شاه             2- محمد شاه            3- ناصرالدین شاه          4- مظفرالدین شاه

44- امیر كبیر صدر اعظم كدامیك از پادشاهان زیر بود؟

1- فتحعلی شاه             2- محمد شاه            3- ناصرالدین شاه          4- مظفرالدین شاه

45- امتیاز رویتر در زمان كدام پادشاه و به كدام كشور داده شد؟

1- ناصرالدین شاه - روسیه                                2- محمد شاه -  روسیه   

  3 – ناصرالدین شاه - انگلیس                           4- فتحعلی شاه - انگلیس

46- چه كسی رهبری مخالفان مردم تهران را علیه امتیاز تالبوت به عهده داشت؟

1- حاج محمد شیرازی     2- حاج ملاعلی كنی       3- آیت الله طباطبایی       4- میرزا حسن آشتیانی

47- چه كسی فتوای تحریم توتون وتنباكو را صادر كرد؟

  1- آیت الله بهبهانی         2- حاج ملاعلی كنی       3- آیت الله طباطبایی       4- میرزا حسن شیرازی

48- مخالفت كدامیك از شخصیتهای زیر موجب لغوقرارداد رویتر شد؟

1-  حاج آیت الله شیرازی     2- حاج ملاعلی كنی       3- آیت الله بهبهانی     4- میرزا حسن آشتیانی

49- كدامیك از كالا های زیر جزء صادرات زمان صفویان نبود؟

1- گلاب                 2- اسلحه                     3- قالی                  4- خشكبار

50- ایران در زمان كدام پادشاه دارای سلاح شد؟

1- شاه عباس           2- شاه اسماعیل          3- شاه سلطان حسین         4- شاه اسماعیل

51- جنگ میان سلطان سلیم با شاه اسماعیل چه نام داشت؟

1- جنگ كرنال          2- جنگ چالدران          3- جنگ دندانقان           4- ملازگرد

52- كدامیك از این كشور ها در زمان صفویه با ایران رابطه ی گسترده ای داشت؟

1- هند              2- آلمان          3- هلند            4- پرتقال

53- شاه عباس كدام نواحی را به عثمانی واگذار كرد؟

1- شمال و شمال شرق      2- غرب وشمال غرب   3- غرب و شمال شرق     4- شرق و شمال شرق  

54- جنگ ایران و عثمانی چند سال طول كشید؟

1- 20 سال            2- 10 سال               3- 12 سال              4- 2 سال  

55- كدامیك از محصولات زیر در زمان صفویه صادر نمی شد؟

1- ابریشم             2- برنج             3- گلاب                    4- قالی

56- دوره ی ............... یكی از دوره های درخشان در تاریخ هنر و معماری است.

1- افشاریه          2- صفویه         3- زندیه         4- عباسیان

57- صلح ایران و عثمانی در زمان كدام پادشاه بود؟

1- شاه عباس              2- شاه تهماسب          3- شاه اسماعیل              4- شیخ صفی الدین

58- پس از شكست ازبكان ایران با كدام كشور از طرف شرق همسایه شد؟

1- هلند               2- هند              3- افغانستان             4- روسیه

59- شاگرد میرداماد  چه كسی بود؟

1- علامه مجلسی             2- شیخ بهائی             3- ملاصدرا            4- ابوعلی سینا

60- مهمترین كارخانه های ایران در زمان صفویان كدام بود؟

1- پارچه بافی                2- ابریشم بافی                 3- توپ سازی                    4- موارد 2 و3

61- شاه اسماعیل بر كدامیك از این گروه ها پیروز شد؟

1- عثمانی              2- ازبكان              3-آق قویونلو ها                   4- 2 و 3

62- اعتماد الدوله كه بود؟

1- فرماندهان نظامی           2- صدر اعظم           3- مقام بعد از پادشاه         4- موارد 2و3

63- بعد از قتل شاه سلطان حسین چه كسی خود را پادشاه ایران  خواند؟

1- شاه عباس سوم             2-نادر                  3- شاه تهماسب دوم             4- محمود افغان

64- علّت لشكركشی به هندوستان در زمان نادر چه بود؟

1- فرار افغان ها یاغی به هندوستان              2- پادشاه هند در برابر نادر تسلیم نشد   

 3- تحویل ندادن افغانها به نادر                      4- موارد 1و 3

65- جواهر كوه نور و دریای نور در كدام جنگ و تقدیم كدام پادشاه شد؟

1- چالدران- شاه اسماعیل                  2- فتح بصره- كریم خان    

 3- كرنال – نادر                                 4- فتح هندوستان- كریم خان 

66- چه كسی جانشین نادر شد؟

1- كریم خان               2- شاهرخ             3- لطفعلی خان            4- آقا محمد خان     

67- پایتخت افشاریه كدام شهر بود؟

1- استرآباد(گرگان)          2- ابیورد             3- مشهد            4- نیشابور

68- بعد از افشاریه كدام سلسله و به دست چه كسی پایه گذاری شد؟

1- زندیه – لطفعلی خان                          2- قاجاریه – آقامحمدخان        

3- زندیه – كریم خان                               4- قاجاریه – لطفعلی خان

69- تلاش اصلی كریم خان زند در طول حكومتش  چه بود؟    

1- جنگ با دشمنان خارجی و داخلی                          2- جنگ با دولت عثمانی         

3- حفظ كشور و جلوگیری ازشورشهای داخلی             3- جنگ با مدّعیان سلطنت

70- تنها جنگ خارجی زمان كریم خان چه بود؟

1- فتح بصره        2- فتح هندوستان      3- فتح قندهار   4- فتح هرات

71- فرمان مشروطیت توسط چه کسی امضا شد؟

1) ناصرالدین شاه            2) مظفرالذین شاه             3) فتحعلی شاه              4) محمدشاه

72- نقش اصلی را در کودتای 28 مرداد کدام کشور بر عهده داشت ؟

1) آمریکا           2) فرانسه            3) انگلستان             4) روسیه

73- سرانجام با پیگیریهای کدام شخصیت زیر لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی کنار گذاشته شد؟

1)آیت الله کاشانی          2) امام خمینی(ره)          3) دکتر مصدق           4)آیت الله بروجردی

74- جنگ جهانی دوّم با حمله آلمان به کدام کشور افروخته شد ؟

1) انگلستان           2) بلغارستان               3) مجارستان                4) لهستان

75- فجیع ترین جنایت رژیم در روز 15 خرداد سال 1342 قتل عام کفن پوشان کدام شهر بود ؟

1) جهرم            2) اصفهان                 3)  ورامین                   4) تبریز

76- پس از اعدام انقلابی منصور چه کسی به نخست وزیری منصوب شد ؟

1) جمشید آموزگار         2) امیرعباس هویدا           3) ارتشبد ازهاری         4) شریف امامی

 آرشیو مطالب
صفحات جانبی
صفحات جانبی
امکانات جانبی

امکانات جانبی
blogskin
امکانات جانبی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ