تبلیغات
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی - سوالات طلایی جغرافی سوم
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی
مجموعه ای از سوالات تستی تشریحی و آزمون های سال های گذشته


سوالات  طلایی جغرافی سوم

دانشآموزان گرامی : منبع اصلی شما برای امتحان، کتاب درسی است. این سؤالات از میان پرسشهایی که در امتحانات نوبت دوم بیشتر از آنها
استفاده شده است انتخاب شدهاند و برای مطالعات تکمیلی در اختار شما قرار گرفتهاند؛ بنابراین شما را از خواندن کتاب بینیاز نمیکنند.
نمونه سؤالات طلایی جغرافیای کلا س سوم ( اندکای یزاده )
- --------------- --------- -- درس اول ----- --------------------------
-1 نقشه و کرهیجغرافیایی را تعریفکنید. 1) نقشه : تصویری از سطح زمین است که به انداز هی مورد نیاز کوچک شده است.
2) کره ی جغرافیایی : مدل کوچک شد هی کره ی زمین است.
-2 چرا برای هر موضوع جغرافیایی ، یک نقشهی جداگانه رسم م یشود؟ زیرا در غیر این صورت آ نقدر شلوغ و درهم م یشودکه چیزی ازآن فهمیده نم یشود.
-3 اطلس چیست؟ به کتابی که مجموعهای از نقشهها در آن جمعآوری شده است اطلس میگویند.
------------------------------------------------- درس دوم-----------------------------------------------------------
-1 مقیاس نقشه را تعریف کنید. انواع آن را نام ببرید. میزان کوچک شدن نقشه را نسبت به اندازه ی واقعی ، مقیاس نقشه میگویند.
الف) مقیاس خطی یا ترسیمی ب) مقیاس کسری یا عددی.
-2 در دو نقشه با مقیاسهای
2000
1 و
5000
1 ، کدام یک دقیق تر است ؟ چرا ؟ مقیاس 2000
1 دقیق تر است زیرا هرچه مخرج کسرکوچ کتر باشد آن کسر
بزرگتر است در نتیجه نقشه دقیق تر است.
-3 در نقشه ای با مقیاس
500 '000
1 فاصلهی شهر الف تا ب 8 سانتیمتر است. فاصله ی حقیقی آنها بر روی زمین چند کیلومتر است ؟
500'000 × 8 = 4'000'000
4'000'000 ÷ 100'000 = 4 Km --------------------------------------------------درس سوم----------------------------------------------------------
-1 انواع عکس های جغرافیایی را نام ببرید. 1) معمولی 2) هوایی 3) ماهوار های
-2 فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی را تعریفکنید. در جغرافیا اسامی و اصطلاحات زیادی ب هکار می رود که برای آموختن آ نها از فرهنگ جغرافیایی استفاده م یشود.
-3 انواع نمودار را نام ببرید. 1) منحنی 2) ستونی 3) دایره ای 4) تصویری
-4 برای نمایش سادهی اطلاعات جغرافیایی از چه وسایلی استفاده می شود؟ جدول ها و نمودارها
-------------------------------------------------درس چهارم----------------------------------------------------------
-1 چرا مطالعهی ناهمواریها برای انسان اهمیت دارد؟ زیرا مطالعهی آنها سبب میشود تا محیط طبیعی خود را بهتر بشناسیم و عاقلانهتر از آن استفاده کنیم.
-2 پیکرشناسان زمین چهکسانی هستند؟ کسانی هستند که چگونگی پیدایش ناهمواریها ، تغییر شکل آنها از گذشته تا کنون و شکلی را که در آینده پیدا میکنند
بررسی میکنند.
-3 فرسایش را تعریفکنید. به عمل تخریب ناهمواری ها ، حمل مواد حاصل از تخریب و ت هنشین کردن آن ها در مناطق دیگر گفته میشود.
-4 عوامل تغییر دهندهی ناهمواریها را درکوهستان نام ببرید. باران  باد  یخچال  آ بجاری
-5 باد چگونه در بیابان موجب تغییر شکل ناهمواریها میشود؟ این بادها شن و ماس ههای بیابان را جاب هجا می کند و آ نها را صخر هها و سن گهای بزرگ م یکوبد
و مانند سمباده آن ها را از بین م یبرد.
-6 چه عواملی موجب تغییر شکل ناهمواریها در بیابان و در سواحل میشوند؟ 1) بیابان : اختلاف دما  باد 2) سواحل : باد  باران  امواج دریا
-7 انسان چگونه موجب تغییرشکل ناهمواریها م یشود؟ 1) استخراج معادن 2) احداث را هها 3) ایجاد نهرهای جدید 4) ساخت سد 5) ساخت شهرها
--------------------------------------------------درس پنجم-----------------------------------------------------------
-1 کوهستانها چگونه بهوجود میآیند؟ مثال بزنید. 1) چینخوردگی : کوههای البرز و زاگرس 2) آتشفشان : قلهی دماوند
3) گسل : کوههای شرق آفریقا 4) بالا آمدن مواد مذاب : شیرکوه یزد  الوند همدان
-2 قسمتهای مختلف یک چینخوردگی را نام ببرید. تاقدیس  ناودیس
-3 انواع چینخوردگی را نام ببرید؟ چین قائم  چین مایل  چین خوابیده
-4 گسل چیست ؟ شکستگی لای ههای رسوبی زمین براثرفشارهای زیاد و ناگهانی که با اختلاف ارتفاع لای ههای رسوبیِ شکسته شده همراه است گسل نام دارد.
-5 کوهها چگونه بر اثر بالا آمدن مواد مذاب ایجاد میشوند؟ مثال بزنید. وقتی که مواد مذاب از زمین خارج نشوند و در زیر پوست هی زمین سرد شوند موجب بالا آمدن
پوسته ی زمین م یشوند.
-6 رشتهکوههای بستر اقیانوسها چگونه پدید میآیند؟ در جاهاییکه صفحههای پوستهی زمین از هم دور میشوند مواد مذاب از درون زمین بالا آمده و کوههای کف
اقیانوسها را ایجاد میکنند. مانند کوههای کف اقیانوس اطلس.
--------------------------------------------------درس ششم----------------------------------------------------------
-1 از دهانهی آتشفشانهای فعال چه موادی خارج میشود؟ 1) روانه یا گدازه 2) بمب های آتشفشانی 3) ابرها یگوگردی 4) خاکستر
-2 درکنار آتشفشانهای نیمهفعال ، چه پدیدههایی دیده میشود؟ دو مورد. 1) چشم ههای آبگرم 2) بخارهای گوگردی
-3 باتولیت چیست؟ به مواد مذابی که از زمین خارج نمی شوند و در زیر لای ههای پوستهی زمین باقی م یمانند و سرد می شوند باتولیت میگویند.
-4 زلزله چگونه و در چه مناطقی پدید میآید؟ براثر آزاد شدن انرژ یهای درونی زمین ، زلزله ایجاد می شود. زلزله معمولاً در امتداد نقاط یا خطوط ضعیف موجود در
پوستهی زمین صورت میگیرد.
-5 بیشترین زلزلهها در چه مناطقی اتفاق میافتد؟ در کنار صفحات پوستهی زمین.
-6 زلزلهنگار چیست؟ دستگاه اندازه گیری شدت و قدرت زلزله است.
-7 زلزله چه تغییراتی در سطح زمین ایجاد میکند ؟ 1) شکاف خوردن زمین 2) تخریب نواحی شهری و روستایی 3) مواد روی دامن هی کو هها را به حرکت
در می آورد و به پایین م یریزد.
--------------------------------------------------- درس هفتم----------------------------------------------------------
-1 سفره ی آب زیرزمینی ( آبخوان ) را تعریفکنید. هنگامی که آ بهای فرورو در زیر زمین به لای ههای سخت برخورد کنند و بیش از آن نتوانند فرو روند درهما نجا
جمع م یشوند و تشکیل سفر هی آب زیرزمینی را م یدهند .
-2 از دریاچهها برای چه کارهایی م یتوان استفاده کرد؟ 1) تأمین آب نواحی اطراف 2) ماه یگیری 3) ورزشهای آبی 4) مکا نهای تفریحی
-3 فرو رفتن آب در زمین به چه چیزهایی بستگی دارد؟ 1) جنس خاك 2) شیب زمین
---------------------------------------------------درس هشتم---------------------------------------------------------
-1 رودها چگونه بهوجود م یآیند و به چند دسته تقسیم میشوند؟ از به هم پیوستن جویبارها رود به وجود م یآید. 1) رود دائمی 2) رود فصلی
را تعریفکنید. 1) حوضه ی رود : سرزمینی است که یک رود با شاخ ههایش در آن جاری است. « خط تقسیم آب » و « حوضهیرود » -2
2) خط تقسیم آب : به مرز میان دو حوض هی رودگفته م یشود.
-3 میزان آب دهی یا دبی رود چیست؟ به مقدار آبی که در مدت یک ثانیه از جای معینی از رود م یگذرد گفته م یشود.
--------------------------------------------------- درس نهم----------------------------------------------------------
-1 چه موقع میگویند سیلاب ایجاد شده یا رود طغیانکرده است؟ اگر مقدار آب یک رود آ نقدر زیاد شود که از محل خود (رودخانه) خارج شود و به زمی نهای
اطراف سرازیر شود م یگویند رود طغیان کرده است.
-2 قسمت های مختلف یک سیلاب را روی شکل بنویسید. 1) آبگیر 2) آبراهه 3) مخروطه افکنه
-3 برای جلوگیری از خطر سیلاب ، چهکارهایی میتوان انجام داد؟ 4 مورد. 1) ساختن شهرها یا روستاها در مکا نهایی که سی لگیر نباشند 2) ساختن کانال ها و سدها
در مسیر سیلاب ها 3) کاشت درختان و بوت هها در مسیر سیلا بها 4) شخم زدن زمین های کشاورزی در جهت عمود بر جهت سیلاب.
-5 جلگههای آبرفتی چگونه پدید میآیند؟ رود در مناطقی که شیب زمین کم میشود آبرفتها را به آرامی در بستر یا کنارههای رود برجای میگذارد که پس از
گذشت زمانهای بسیار ، سطح همواری شکل میگیرد که جلگهی آبرفتی نام دارد.
---------------------------------------------------درس دهم----------------------------------------------------------
-1 مهمترین موادی که در آب دریاها محلول هستند کدامند؟ 2 مورد. 1) اکسیژن 2) نمک طعام
را تعریفکنید. علت اصلی آن را بنویسید و چه کسی علت آن را کشف کرد؟ « جزر و مد » -2
1) جزر : پایین آمدن آب دریاها یا اقیانو سها * 2) مد: بالا آمدن آب دریاها و اقیانو سها *** علت آن اثر نیروی جاذب هی ماه و خورشید بر زمین است.
در قرن 18 میلادی توسط نیوتن کشف شد.
-3 چرا آب دریاها در نواحی گرم و خشک زمین ، از آب نواحی سردتر ، شورتر است؟ به علت تبخیر زیاد در نواحیگر متر.
-4 چه موقع بیشترین و چه موقع کمترین میزان جزر و مد اتفاق میافتد؟ 1) بیشترین جزر و مد : زمانی که ماه ، خورشید و زمین در یک راستا قرار م یگیرند.
2) ک مترین جزر و مد : زمانی که ماه ، خورشید و زمین با یکدیگر زاویه ی قائمه میسازند.
-5 موج دریا چگونه ایجاد میشود؟ به جنبش درآمدن آب دریاها و اقیانوسها را بر اثر باد یا زلزله موج میگویند.
--------------------------------------------------درس یازدهم---------------------------------------------------------
-1 هوا و آب و هوا را جداگانه تعریفکنید. هوا: به حالت زودگذر و محلی جو در یک منطقهی محدود ، هوا م یگویند.
آب وهوا: به حالت پایدار جو زمین در یک منطق هی گسترده ، آ بو هوا م یگویند.
-2 عوامل مؤثر در آب و هوا را نام ببرید. 1) باد 2) ارتفاع 3) فاصل ه از دریا 4) عرض جغرافیایی 5) جریان های دریایی
-3 چه عواملی موجب شده است که آب و هوای کره زمین گرم تر شود؟ افزایش تعداد خودروها و کارخان ههایی که از بنزین ، گازوئیل ، نفت و ذغال سنگ
استفاده می کنند.
-------------------------------------------------درس دوازدهم---------------------------------------------------------
را تعریفکنید . به مجموع پوششگیاهی و جانوریِ خاصی که در یک منطق هی وسیع دیده می شود زیست بوم می گویند. « زیست بوم » -1
-------------------------------------------------درس چهاردهم--------------------------------------------------------
-1 پرجمعیتترین مناطق کرهیزمین را نام ببرید. نواحی شرق و جنوب شرقی آسیا  اروپا  شمال شرقی آمریکا
-2 مهاجرت یعنی چه؟ دلایل اصلی مهاجرت را بنویسید. به جاب هجایی جمعیت میان دو منطقه ، مهاجرت میگویند.
دلایل مهاجرت : 1) سیاسی 2) اقتصادی 3) اجتماعی و فرهنگی 4) طبیعی
-3 انواع مهاجرت را نام ببرید و هر یک را تعریفکنید.
1) داخلی : جابه جایی جمعیت در داخل مرزهای یک کشور
2) خارجی : جابه جایی جمعیت به خارج از مرزهای یک کشور
3) دائمی : مهاجران دائمی دیگر قصد بازگشت ندارند
4) موقت (فصلی) : مهاجران موقت قصد بازگشت به محل اولیه زندگی خود را دارند (مانند عشایر کوچرو)
5) اجباری : در مهاجرت اجباری فرد با میل و تصمیم خود مهاجرت نمیکند بلکه مجبور به مهاجرت می شود (مانند مهاجرت اجباری فلسطینیها به کشورهای دیگر)
6) روزانه : مهاجرتی است که مدت آن ک متر از یک شبان هروز طول م یکشد (مانندکارکنان شهرهای بزرگ که ساکن شهركهای اطراف شهر هستند)
--------------------------------------------------درس پانزدهم--------------------------------------------------------
-1 عوامل مؤثر در پیدایش روستاها را نام ببرید. آب کافی  خاك مساعد  آب و هوای مناسب
-2 روستاها را بر اساس شکل ظاهری ، به چند دسته تقسیم میکنند؟ هر یک را تعریف کنید. 1) روستای متمرکز : روستایی است که تمامی خانههای روستا ، دور یک
میدان(هستهی مرکزی)ساخته شدهاند. 2) روستای پراکنده : روستایی است که خانههای روستا ، از یکدیگر فاصله دارند و زمینهای کشاورزی بین خانهها قرار دارند
--------------------------------------------------درس شانزدهم--------------------------------------------------------
-1 اولین شهرها در کجا پدید آمدند؟ در بینالنهرین  کنار رود کارون
-2 بزرگترین و قدیمیترین شهرهای دنیا درکنار کدام پدیدهها بهوجود آمدند؟ در کنار رودها و دریاها
-3 آشکارترین تفاوتهای میان شهر و روستا چیست؟ 1) تفاوت اصلی مربوط به نوع فعالیت و شغل مردم در شهر(صنعت) و روستا(کشاورزی) می باشد. 2) از نظر جمعیت
-4 عوامل پیدایش و رشد شهرها را نام ببرید و برای هر یک مثال بزنید. 1) موقعیت ارتباطی:کرمانشاه 2) وجود آب: اصفهان 3) نقش مذهب : مشهد
-------------------------------------------- درس هفدهم-------------------------------------------------------
-1 چند مورد از روشهای جهتیابی را نام ببرید. سایهی اجسام  حرکت ظاهری خورشید  ستارهی قطبی  قطبنما
-2 بهترین وسیله و یکی از سادهترین روشها برای جهتیابی کدام است؟ قطب نما
3 - در هنگام شب به وسیله کدام ستارگان می توان جهت یابی کرد ؟ 2مورد 1) ستاره ی قطبی 2) ستاره های دب اکبر
------------------------------------------------درس هجدهم--------------------------------------------------
-1 مدار و نصفالنهار را جداگانه تعریفکنید. 1) مدار: دایره های فرضی که به موازات خط استوا تا قطب شمال و جنوب رسم م یشوند. تعدادآ نها 180 مدار است.
2) نصفالنهار: نیم دایره های فرضی که از دو قطب م یگذرند. تعداد آن ها 360 نصف النهار است.
-2 بزر گترین مدار کرهیزمین را نام ببرید. خط استوا
-3 طول و عرض جغرافیایی را جداگانه تعریفکنید. 1) طو لجغرافیایی: فاصل هی هرنقطه روی زمین تا نص فالنهار مبدأ بر حسب درجه.
2) عر ضجغرافیایی: به فاصل هی هرنقطه روی زمین تا مدار استوا بر حسب درجه.
-4 اگر بر روی یک کرهی جغرافیایی فاصله مدارها و نصفالنهارها از یکدیگر 9 درجه باشد بر روی این کره جغرافیایی چند مدار و چند نصفالنهار خواهیم داشت؟
180 ÷ 9 = 360 مدار 20 ÷ 9 = نصف النهار 40
------------------------------------------- -درس نوزدهم------------------------------------------------------
-1 حرکت های کر هی زمین را نام ببرید. 1) حرکت وضعی: به چرخش زمین به دور خودش گفته میشود. مدت آن 24 ساعت
2) حرکت انتقالی: به گردش زمین به دور خورشید گفته میشود. مدت آن 365 روز و 6 ساعت.
-2 سال رسمی و سال کبیسه را تعریف کنید . 1) سال رسمی: سال 365 روزی را سال رسمی می گویند.
2) سالکبیسه : سال 366 روزی را سال کبیسه م یگویند.
-3 آثار حرکت وضعی و انتقالی را بر روی زمین به طور جداگانه بنویسید. 1) آثار حرکت وضعی: پیدایش شب و روز  اختلاف زمانی در نقاط مختلف کره ی زمین
2) آثار حرکت انتقالی: پیدایش فص لها  پیدایش سال
-4 فصل ها در نیمکره شمالی و جنوبی ، نسبت به یکدیگر چگونه اند ؟ برعکس یکدیگرند ؛ اگر در نیمکره ی شمالی تابستان باشد در نیمکره ی جنوبی زمستان است و اگر
بهار باشد در نیمکره ی جنوبی پاییز است.
-5 علت اصلی تغییر فصلها چیست؟ تغییر زاویهی تابش خورشید.
-6 فصل تابستان چگونه ایجاد میشود؟ به علت مستقیم تابیدن خورشید به زمین و طولانی شدن روز و کوتاه شدن شب.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آرشیو مطالب
صفحات جانبی
صفحات جانبی
امکانات جانبی

امکانات جانبی
blogskin
امکانات جانبی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ