تبلیغات
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی - سوالات تستی تاریخ سوم
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی
مجموعه ای از سوالات تستی تشریحی و آزمون های سال های گذشته


مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 30 آذر 1390

تاریخ

1- رسمی کردن مذهب شیعه» از اقدامات کدام پادشاه ایران بوده است ؟

الف-شاه عباس       ب- شاه اسماعیل       ج- شاه تهماسب      د- شاه سلطان حسین

2- یکی از وقایع مهم زمان شاه عباس ، جنگ با استعمارگران ........... بود ؟

الف- انگلیسی       ب- اسپانیایی       ج- عثمانی          د- پرتغالی

-3 در اواخر قرن هجدهم ، ساکنان آمریکا علیه سلطه کدام کشور دست به شورش زدند ؟

الف- فرانسه        ب- روسیه         ج- انگلستان       د- اسپانیا

  -4 «جنگ های ایران و روسیه» در زمان کدام پادشاه قاجار اتفاق افتاد ؟

الف- محمد شاه        ب- ناصرالدین شاه       ج- فتحعلی شاه       د- آقا محمد خان

-5 به موجب کدام قرارداد ، شهرهای «باکو و گنجه» به روسیه واگذار شد ؟

الف- گلستان       ب- مفصل         ج- ترکمانچای       د- پاریس

-6 کدامیک از شخصیت های زیر ، «استفاده از توتون و تنباکو» را حرام اعلام کرد ؟

الف- حاج ملا علی کنی                    ب- میرزا حسن آشتیانی                                                    ج- میرزای شیرازی                                 د- آیت الله طباطبایی 

-7 در آغاز انقلاب مشروطه ، مهم ترین خواسته مردم چه بود ؟

الف- عزل عین الدوله                         ب- تاسیس عدالت خانه                                                         ج- برکناری علاء الدوله                       د- تدوین قانون اساسی

8- كدام پادشاه سلسله ی صفوی را تاسیس كرد؟

الف- شاه عباس          ب- شاه تهماسب            ج- شاه اسماعیل            د- سلطان سلیم

9- كدام طایفه در رسیدن شاه اسماعیل به سلطنت او را یاری كردند؟

الف- تیموریان          2- آق قویونلوها         - قزلباش ها      4- قاجارها

10- كدام یك از پادشاهان زیر سلسله ی صفوی را تثبیت نمود ؟

الف- شاه سلطان حسین           ب- شاه عباس          ج- شاه تهماسب         د- شاه اسماعیل          

11- یكی از مهمترین وقایع تاریخی اروپا و جهان ..............است.

الف- مرگ لویی شانزدهم        ب- انقلاب كبیر فرانسه       ج- انقلاب صنعتی       د- پدیده ی استعمار

12- عهدنامه ی مفصّل بین كدام كشورها منعقد شد؟

الف- ایران و روسیه              ب- ایران وانگلستان         ج- فرانسه وروسیه         د- فرانسه و انگلستان

13- قائم مقام فراهانی صدر اعظم كدام شاه قاجار بود؟

الف- ناصرالدین شاه            ب- محمد شاه     ج- محمد علی شاه           د-فتحعلی شاه 

14- امتیاز رویتر در زمان كدام پادشاه و به كدام كشور داده شد؟

الف- ناصرالدین شاه - روسیه                                ب- محمد شاه -  روسیه   

  ج ناصرالدین شاه - انگلیس                           د- فتحعلی شاه - انگلیس

   15- فرمان مشروطیت توسط چه کسی امضا شد؟

الف) ناصرالدین شاه            ب) مظفرالذین شاه             ج) فتحعلی شاه              د) محمدشاهارسال توسط غلامرضا بیناباجی

آرشیو مطالب
صفحات جانبی
صفحات جانبی
امکانات جانبی

امکانات جانبی
blogskin
امکانات جانبی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ