تبلیغات
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی - سوالات تستی اجتماعی سوم نوبت اول
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی
مجموعه ای از سوالات تستی تشریحی و آزمون های سال های گذشته


مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 30 آذر 1390

اجتماعی

الف- میزان توسعه اقتصادی              ب- میزان قدرت نظامی  

ج- میزان قدرت بین المللی                د- میزان توجه به دستورات الهی

2- - مهمترین رکن حکومت اسلامی چیست؟

الف) قوه مقننه              ب) قوه قضاییه                     ج) رهبری               د) قوه مجریه

3-   انتخاب رهبر ازطریق کدام مرجع زیر است؟

الف) مجلس شورای اسلامی         ب) مجلس خبرگان          ج) شورای نگهبان        د) مجمع تشخیص مصلحت نظام

4- موسسات چگونه با هم هماهنگی ایجاد می کنند؟

الف- توسط موسسات بزرگتر                            ب- توسط موسساتی که کارکنان بیشتری دارند

ج- توسط حکومت به وسیله قانون                       د- مورد الف وب

  5- ارکان قوه مقننه کدامند؟

الف) مجلس شورای اسلامی            ب) شورای نگهبان              ج) مجلس خبرگان              د) الف و ب

 

6- عزل ونصب رئیس قوه قضاییه از وظایف...................... است.

الف) مجلس شورای اسلامی           ب) شورای نگهبان               ج) رهبری                     د) مجلس خبرگان

7- در مورد سازمان انرژی اتمی ایران  کدام گزینه صحیح است؟

الف- تقویت کننده همه سازمانها است   ب- تقویت کننده وهماهنگ کننده همه سازمانها است 

ج- هماهنگ کننده همه سازمانها است    د- هماهنگ کننده همه سازمانهای مرتبط با انرژی هسته ای است

8- کدام  مورد هنجار اجتماعی است؟

الف- سه وعده غذا خوردن                    ب- حفظ عفت عمومی                                              ج- خدمت سربازی                                     د- بستن کمربند ایمنی

9- به ترتیب از نظر مقام کدام مورد صحیح است؟

الف- 1-رهبری2-رئیس مجلس3- رئیس جمهور                                                             

 ب- 1-رهبری2- رئیس قوه قضاییه 3 رئیس جمهور  

ج- 1-رهبری2- رئیس جمهور 3- رئیس مجلس                                                            

    د- 1-رهبری2- رئیس قوه قضاییه 3- رئیس مجلس

10-تفاوت سوال واستیضاح چیست؟

الف- رأی اعتماد مجدد قوه مجریه در استیضاح ب- رأی اعتماد مجدد قوه قضاییه در استیضاح  

ج-  رأی اعتماد مجدد قوه مقننه در استیضاح  د- رأی اعتماد مجدد مجلس خبرگان در استیضاح

11- کدام مورد از وظایف واختیارات مجلس است؟

الف- رسیدگی به مفاسد اقتصادی          ب- سوال واستیضاح از رهبری  

ج-تحقیق وبررسی                              د- تعیین میزان صادرات وواردات

 

12- قانون گذاری از وظایف کدام یک از قوای سه گانه است؟

الف- قضاییه              ب- مجلس خبرگان            ج- مقننه           د- مجریه

 13- در راس هیئت رییسه مجلس چه کسی قرار دارد؟

الف) رییس جمهور                  ب) معاون اول                     ج) رییس مجلس             د) رییس کمیسیون

14- در یک جامعه وظیفه موسسات گوناگون به چه وسیله ای هماهنگ می شود؟

الف) قانون                                 ب) سازمان                        ج)حکومت                    د) موسسات

15- به هنجارهایی که حکومت به وجود می آورد چه می گویند؟

الف) باید و نباید                        ب) قانون                          ج) عرف                        د) مقررات

 ارسال توسط غلامرضا بیناباجی

آرشیو مطالب
صفحات جانبی
صفحات جانبی
امکانات جانبی

امکانات جانبی
blogskin
امکانات جانبی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ