تبلیغات
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی - تاریخ سوم
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی
مجموعه ای از سوالات تستی تشریحی و آزمون های سال های گذشته


مرتبه
تاریخ : یکشنبه 20 اسفند 1391

1ـ کدام گزینه صحیح نیست؟

  الف) حکومت صفوی در اوایل قرن دهم (هـ. ق) تشکیل شد.

ب) سلسله ی صفوی به وسیله ی شاه اسماعیل تأ سیس گردید.

ج) شاه اسماعیل پس ازتصرف ایران، مذهب شیعه را رسمی کرد.

د) بیش ترین مریدان صفوی ها آق قو یونلوها بودند.

 

2ـ چه کسانی از تشکیل حکومت قدرتمند صفوی ناخشنود بودند؟

الف) ازبکان در شمال شرق وامپراتوری عثمانی درغرب ایران

ب) پرتغالی ها که خود را به مرزهای جنوبی ایران رسانده بودند.

ج) امپراتوری عثمانی در شمال غرب وازبکان در غرب ایران

د) انگلیسی ها که می خواستند از ایران امتیاز بگیرند.

 

دوره ی...... یکی از دوره های درخشان علم، هنرومعماری ایران است.

   الف) خوارزمشاهیان              ب) طاهریان              ج) صفویان              د) سلجوقیان

 

4ـ اولین اقدام شاه عباس اول پس ازمنظم ساختن اوضاع داخلی کشورچه بود؟

الف) به تجارت با کشورهای آسیایی پرداخت.

ب) ابتدا خطر تجاوز ازبکان به ایران را برای همیشه رفع کرد.

ج) جزیره ی بحرین وبندر عباس را آزاد ساخت.

د) با کشورهند به جنگ پرداخت.

 

5ـ کدام یک از موارد زیر، از صادرات ایران در دوره ی صفویه نبود؟

الف) ابریشم              ب) قند              ج) خشکبار              د) غلات

 

6ـ چرا نادرشاه به هند لشکرکشی کرد؟

الف) کشور گشایی وگسترش قلمرو خود

ب) عدم همکاری هندی ها با نادر در بیرون راندن افغان ها

ج) گرفتن الماس های در یای نور و کوه نور

د) فرار تعدادی از اتباع سرکش ایران به هند وعدم تحویل آنان به نادر از سوی حکومت هند

 

7ـ کریم خان کدام شهر را به پایتختی بر گزید؟

الف) اصفهان              ب) تهران              ج) شیراز              د) اردبیل

 

8ـ قرون جدید اروپا تقریباً با کدام دورهای تاریخ ایران هم زمان است؟

الف) صفویه، افشاریه و زندیه                    ب) افشاریه، زندیه و سامانیان

ج) سامانیان، زندیه و خوارزمشاهیان            د)صفویه، زندیه و سامانیان

 

9ـ ساکنان امریکا در اواخر قرن هجدهم علیه  سلطه ی  کدام کشور شورش کردند؟

الف) انگلستان              ب) فرانسه              ج) اسپانیا              د) روسیه

 

10ـ آخرین فرمانروای زندیه به دست چه کسی به قتل رسید؟

الف) کریم خان              ب) آقا محمد خان              ج) نادر              د) شاهرخ

 

11ـ کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) محمدعلی میرزا مخالف مشروطه بود.

ب) مردم قهرمان تبریز به رهبری آیت الله طباطبایی و آیت الله بهبهانی در مقابل محمد علی شاه ایستادند.

ج) هم زمان با مردم تبریز درشهرهای گیلان واصفهان نیز قیام هایی توسط مشروطه خواهان برپا شد.

د) جانشین مظفرالدّین شاه، محمدعلی شاه و جانشین او،احمدشاه بود.

 

12ـ کدام کشورجزء اتفاق مثلث یا متفقین نبود؟

الف) انگلستان              ب) روسیه              ج) فرانسه               د) اتریش

 

13ـ کدام گزینه در مورد وضعیت ایران در جنگ جهانی اول صحیح نیست؟

الف) در ابتدای جنگ جهانی اول دولت ایران اعلام بی طرف کرد.

ب) مردم نواحی جنوبی ایران به رهبری رئیسعلی دلواری در برابر متجاوزان ایستادند.

ج) طی قرارداد1907،ایران به دو منطقه ی شمال وجنوب تقسیم شد.

د) حکومت قاجار اراده وتوان ایستادگی در برابراشغال گران را نداشت.

 

14ـ انگلستان قرارداد 1919 را با کدام مقام ایرانی منعقد کرد؟

الف) وثوق الدوله            ب) سیدضیاءالین طباطبایی            ج) رضاخان            د) شیخ محمد خیابانی

 

15ـ رضاخان با پشتیبانی کدام کشور، نخست وزیر ایران شد؟

الف) روسیه               ب) انگلستان              ج) فرانسه              د) امریکا

 

16ـ کدام گزینه بر انتخاب مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نظارت می کند؟

الف) سپاه پاسداران           ب) شورای نگهبان           ج) کمیته ی امداد امام خمینی          د) جهادسازندگی

 

17ـ امام خمینی بعد از بازگشت،به پیشنهاد شورای انقلاب چه کسی را به عنوان نخست وزیر دولت موقت منصوب کرد؟

الف) مهدی بازرگان            ج) دکتربهشتی            ج) محمدعلی رجایی            د) محمدجواد باهنر

 

18ـ کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) درجنگ تحمیلی،ارتش عراق مناطقی ازاستان های خوزستان،ایلام،کرمانشاه وکردستان رااشغال کرده بود

ب) درابتدای پیروزی انقلاب،امریکا به ایران حمله ی نظامی کرد،اما درصحرای طبس گرفتارطوفان شن شد.

ج) درعملیات فتح المبین،خرمشهر بعد از 18ماه اشغال آزاد شد.

د) جنگ تحمیلی پس ازهشت سال پایداریملت ایران،باپذیرش قطعنامه ی سازمان ملل متحدازسوی دولت ایران پایان یافت.

 

19ـ چه کسی حسنعلی منصور را ترور کرد؟

الف) شاپوربختیار            ب) جمشید آموزگار            ج) امیرعباس هویدا            د) محمد بخارایی

 

20ـ محمدرضاشاه به منظورانجام برنامه های امریکایی در ایران،...وسپس...راکه به سرسپردگی اواطمینان داشت،به نخست وزیری منصوب کرد.

الف) اسدالله علم، علی امینی                    ب) علی امینی، اسد الله علم

ج) حسنعلی منصور،امیرعباس هویدا         د) امیرعباس هویدا، حسنعلی منصور

 

 ارسال توسط غلامرضا بیناباجی

آرشیو مطالب
صفحات جانبی
صفحات جانبی
امکانات جانبی

امکانات جانبی
blogskin
امکانات جانبی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ