تبلیغات
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی - سوالات تستی درس تاریخ دوم راهنمایی
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی
مجموعه ای از سوالات تستی تشریحی و آزمون های سال های گذشته


مرتبه
تاریخ : شنبه 31 فروردین 1392
سوالات تستی درس تاریخ دوم راهنمایی

1- کدام قسمت عربستان در زمان ساسانیان در تصرف ایران بود؟

الف) حجاز                 ب) یمن                               ج) یثرب

2- در زمان ظهور اسلام مهم ترین قبیله عربستان کدام بود؟

الف)اوس     ب) خزرج            ج) قریش

3-از نخستین کسانی که به اسلام ایمان آوردند چه کسانی بودند؟

الف)حضرت علی و فاطمه  ب)خدیجه و ابوطالب    ج) حضرت علی و خدیجه

4-برای تکمیل عبارت زیر کدام گزینه مناسب نیست؟

مهم ترین دشمنان اسلام ابولهب و ................ و ............... بودند

الف) عمروعاص  ب) ابوسفیان         ج) ابوجهل

5- محاصره اقتصادی مسلمانان در چه تاریخی پایان یافت؟

الف)سال 11بعثت  ب) سال 10 هجریج) سال 10 بعثت

6- صلح حدیبیه از پیامد های کدام جنگ بود؟

الف) احد ب) بدر   ج) خندق

7- بزرگترین و مهم ترین شهر حجاز و مرکز تجاری و دینی اعراب کدام شهر بود؟

الف)مدینه  ب) مکهج) طائف

8- سر پرستی مسلمانانی که به حبشه مهاجرت کردند به عهده چه کسی بود؟

الف)علی بن ابیطالبب)جعفر بن ابیطالب                   ج) ابوطالب

9- مشرکان چه کسی را برای بازگرداندن مسلمانان به حبشه فرستادند؟

الف) عمروعاص                                 ب) ابوسفیان                             ج) ابولهب

10- به مردن کدام شهر انصار می گفتند؟

الف) مدینه                               ب) مکه                                        ج) طائف

11-چرا اشراف قریش از پیشرفت اسلام احساس خطر می کردند؟

الف)دین اسلام مخالف ظلم و ستم بود  ب) برده ها با سایر مردم تفاوتی نداشتند

ج) هر دومورد

12- مبدا تاریخ اسلام چیست؟

الف)بعثت پیامبرب)هجرت پیامبر از مکه به مدینه  ج) هجرت مسلمانانبه حبشه

13- نخستین اقدام پیامبر پس از ورود به مدینه چه بود؟

الف) بنای مسجد  ب) اتحاد مسلمانان ویهودیان     ج) پیوند برادری

14- در سال دوم هجرت کدام غزوه اتفاق افتاد؟

الف) بدر                                  ب) احد   ج) خندق

15- در سال سوم هجرت کدام غزوه اتفاق افتاد؟

الف) بدر                                  ب) احد                                      ج) خندق

16- در سال پنجم هجرت کدام غزوه اتفاق افتاد؟

الف) بدر                                  ب) احد                                      ج) خندق

17-  در قرآن کدام غزوه با نام جنگ احزاب یاد شده است؟

الف) بدر                                  ب) احد                                      ج) خندق

18- دلاوری های حضرت علی (ع) در کدام جنگ باعث پیروزی مسلمانان شد؟

 

الف) بدر                                  ب) احد                                   ج) فتح خیبر

19- بعد از کدام واقعه عظمت دین اسلام به گوش همه مردم عربستان رسید؟

الف) فتح روم   ب)فتح مکه ج) فتح خیبر

20- غزوه چیست؟

 

21- اقدامات پیامبر پس از ورود به مدینه را بنویسید؟

 

22- فتح مکه چه تاثیری بر گسترش دین اسلام داشت؟

 

23- مواد صلح حدیبیه را بنویسید؟

24- هر یک از غزوه های بدر، احد و خندق را بطور جداگانه توضیح دهید؟

 

25- علت نام گذاری مدینه را بنویسید؟

 

26- چگونگی شکل گیری مبدا تاریخ اسلام را بنویسید؟

 

27- چرا اشراف قریش از پیشرفت اسلام احساس خطر می کردند؟

 

28- انصار و مهاجرین را جداگانه شرح دهید؟

 

29- چرا حضرت محمد (ص) به غار حرا می رفت؟

 

30- حضرت محمد (ص) مردم را به چه چیز هایی دعوت می کرد؟

 

31- در مورد دین و عقائد مردم عربستان توضیح دهید؟

 

32- شکست رومیان و تصرف شام در زمان چه کسی روی داد؟

 

33- حضرت علی در جنگ........... با طلحه و زبیر جنگید.

الف) صفین ب) جملج) نهروان

34- درست ترین گزینه در مورد دلایل صلح امام حسن (ع) کدام مورد است؟

الف) یاران اندک امام حسن (ع)ب) مصلحت اسلام

ج) آشکار ساختن چهره ی واقعی معاویه و مصلحت اسلام

35- فتح ایران در زمان کدام خلیفه صورت گرفت؟

الف)ابوبکر      ب) عمر         ج) عثمان

36- عمر به صلاح دید چه کسی به مقام خلافت برسد؟

الف) عثمان     ب) حضرت علی (ع)           ج) عبدالرحمان

37- پس از وفات پیامبر چه کسی به مقام خلافت رسید؟
الف) ابوبکر                              ب)حضرت علی (ع)                               ج) عثمان

38- ماجرای حکمیت در کدام جنگ اتفاق افتاد؟

الف) صفین                                  ب) جمل                                       ج) نهروان

39- حضرت علی (ع) در کدام جنگ، خوارج را شکست سختی داد؟

الف) صفین                                  ب) جمل                                       ج) نهروان

40- فرمانده سپاه حضرت علی در جنگ صفین چه کسی بود؟

الف) امام حسن (ع)     ب) مالک اشترج) عبیداله بن عباس

41- شبیه ترین فرد خاندان پیامبر به حضرت محمد (ص) چه کسی بود؟

الف) امام علی (ع)ب) امام حسین (ع)  ج) امام حسن (ع)

42- یکی از آخرین اقدامات معاویه برای تبدیل خلافت به سلطنت چه بود؟

الف) تعیین یزید بعنوان جانشین  ب)به شهادت رساندن امام حسن (ع)

ج) بنای کاخ های زیبا

43- با مخالفت امام حسین(ع) با حکومت یزید مردم کدام شهر به امام حسین(ع) نامه دعوت به قیام نوشتند؟

الف)بصره  ب) کوفه ج) نجف

44- چه کسی به دستور عبیداله بن زیاد امام حسین (ع) و یارانش را تحت نظر گرفته بود؟

الف) یزید ب) سعد بن وقاص   ج) حرّ

45- در واقعه عاشورا چه کسی در بستر بیماری بود؟

الف) حضرت زینب (س) ب) امام سجاد (ع) ج) حسین بن علی

 

46- قیامچه کسی حکومت بنی امیه را نابود ساخت؟

الف) ابومسلم خراسانی   ب) قیام یزید     ج)قیام امام حسین (ع)

47- مهمترین علت سقوط بنی امیه چه بود؟

الف) نژاد پرستی    ب) قلمرو وسیع    ج) قیام امام حسین (ع)

48- فرمانده سپاه امام حسن (ع) که فریب معاویه را خورد چه کسی بود؟

الف)عبیداله بن عباس  ب)عبدالرحمنج)ابوموسی اشعری

49- جنگ جمل را توضیح دهید.

 

50- جنگ صفین را توضیح دهید.

 

51- هدف اصلی معاویه چه بود؟

 

52- خوارج چه کسانی بودند؟

53- جنگ نهروان بین چه کسانی رخ داد؟

 

54- چرا حضرت علی (ع) بعد از خلافت ابوبکر سکوت نمود؟

 

55- در اوایل حکومت ابوبکر چه خطراتی جامعه اسلامی را تهدید می کرد؟

 

56- چرا حضرت علی(ع) بعد از عمر به خلافت نرسید؟

 

57- کدام قسمت از ایران در زمان خلافت عثمان فتح نشد؟ چرا؟

 

58- امام علی (ع) هنگام پذیرش خلافت چه مشکلاتی داشت؟

 

59- دو مورد از اقدامات عمر را بنویسید؟

 

60-چرا پس از جنگ جمل امام علی(ع) کوفه را مرکز حکومت خویش قرار داد؟

 

61- چرا در جریان جنگ های صفین و نهروان امام علی (ع) ابتدا دستور حمله نداد؟

 

62- چرا امام حسن(ع) ناچار به صلح شد و با چه شرایطی صلحکرد؟

 

63- چه کسانی حقیقت واقعه کربلا را با سخنرانی ها آشکار ساختند؟

 

64- به دنبال وقوع چه جریانی مردم شخصیت واقعی معاویه را شناختند؟

 

65- علل سقوط بنی امیه را بنویسید.

 

66- واقعه عاشورا در چه تاریخی رخ داد؟

67- .............. بنیانگذار دولت عباسیان بود و ............ قدرتمند ساخت و مشهور ترین خلیفه عباسیان ............ بود.

الف) منصور – سفاح - هارون الرشید   ب) سفاح  –  منصور –  هارون الرشید

ج)سفاح - هارون الرشید -  منصور

68- بنایشهر بغداد توسط کدام خلیفه عباسی صورت گرفت؟

الف) سفاح  ب) منصور    ج) هارون الرشید

 

69- ابومسلم خراسانی به دستور کدام خلیفه عباسی کشته شد؟

الف) سفاح                               ب) منصور                                ج) هارون الرشید

70- امام موسی کاظم به دستور کدام خلیفه عباسی به شهادت رسید؟

الف) سفاح                               ب) منصور                               ج) هارون الرشید

71- کدام یک از خلفای عباسی امام رضا را به ولیعهدی برگزید؟

الف) امین       ب) مامون                              ج) هارون الرشید

72- کدام یک از خلفای عباسی دستور قتل برمکیان را داد؟

الف) امین                                ب) مامون                              ج) هارون الرشید

73- علت اصلی قدرتمندی دولت عباسیان چه بود؟

الف) برمکیان    ب) قلمرو زیاد    ج) ثروت زیاد

74- سردار ایرانی مأمون چه نام داشت؟

الف) طاهر ب) یعقوب   ج) امیر اسماعیل

75- مهم ترین دلیل ضعف و نابودی عباسیان چه بود؟

الف) متعددهایقیام             ب) اسلامازدوریوستموظلم            ج)خلفاکفایتیبی

76- علت قتل و عام برمکیان توسط هارون الرشید چه بود؟

الف) برمکیانثروتوقدرتافزایش         ب)  بودشدهتبدیلتشریفاتمقامیکبهخلیفه       ج)مورددوهر

77- کدام یک از قیام های زیر به خوانخواهی ابومسلم خراسانی روی داد؟

الف) یزیدقیام    ب) مختارقیام       ج)المقنعقیام

78- چرا قتل و عام برمکیان دولت عباسیان را دچار مشکلات فراوان کرد؟

الف) نداشتندراکشورادارهتواناییچونب) دادرویزیادیهایقیام

ج)خارجیدشمنانهجوم

79- کدام یک از امامان زیر توسط مامون به شهادت رسید؟

الف)  (ع) کاظمموسیامام         ب) (ع) رضاامام       ج)(ع) صادقجعفرامام

 

80- ؟داشتنامچهکردندتاسیساسلامازبعدایرانیانکهحکومتینخستین

الف) طاهریان  ب)  صفاریان    ج) سامانیان

81-؟اندکدامترتیبسامانیان – صفاریان – طاهریانهایپایتخت

الف) نیشابور – زرنگ - بخارا  ب) نیشابور – بخارازرنگج) بخارا – زرنگنیشابور

82- ؟کردندقیامکسانیچهطبرستانوآذربایجاندرترتیببه

الف) مازیار - بابک             ب) بابک - مازیار           ج) افشین - بابک

83- ؟اندکدامترتیببهسامانیان – صفاریان – طاهریانهایسلسلهموسسان

الف) اسماعیلامیر – یعقوب – طاهرب) یعقوب – اسماعیلامیر - طاهر

ج)اسماعیلامیر – طاهر – یعقوب

84- ؟شدمنقرضدولتکدامحملهباسامانیدولت

الف) صفاریان    ب) افراسیابال         ج) قرافتاییان

85- علت اصلی انقراض و مشکلاتسامانی چه بود؟

الف) پادشاهانلیاقتیبیوضعف  ب) سپهسالارانج)اسلامازدوریوستموظلم

86- در کدامدوره به وزیران کاردان و دانشمندان بیشتر توجه می شد؟

الف) طاهریان             ب)  صفاریان           ج) سامانیان

87- کدام رویگرزاده توانست درسیستان و بلوچستان دولت جدید تاسیس کند؟

الف) لیثیقعوب    ب) لیثیعقوب    ج) طاهر

88- طاهریان علاوه بر خراسان چه مناطقی بر قلمرو خود افزوددند؟

 

89- علت اصلی مشکلات دولت سامانی چه بود توضیح دهید.

 

90- وزیران،شاعران ودانشمندان دوره سامانیرا نام ببرید.

 

91- عباسیانچه کسانی بودند؟

 

92-موسس سلسله صفاریان چه کسی بود و علت نامگذاری این دولت را بنویسید؟

 

93- امیر به چه کسی گفته می شود؟

 

94-مهم ترین اقدامات طاهریان را بنویسید.

 

95-چرا قتل و عام برمکیان دولت عباسیان را دچار مشکلات فراوان کرد؟

 

96-چرا عباسیان با امامان شیعه دشمنی داشتند؟

 

97-علت اصلی قدرتمندی عباسیان چه بود؟

 

98-دلایل ضعف عباسیان را نام ببرید.

 

99-هدف مامون از ولیعهدی امام رضا چه بود؟

 

100-چرا عباسیان امام جغفر صادق را به شهادت رساندند؟

 

101-چرا هارون الرشید امام جغفر صادق را به شهادت رساندند؟

 

102-چگونگی به قدرت رسیدن عباسیان را توضیح دهید.

 

103-چه کسی حکومت طاهریان را سرنگون کرد؟

 

104- مشهور ترین فرمانروای دیلمی چه نام داشت؟

الف) مرداویج ب) عضدالدولیه      ج) احمد

105-در روزگار قدیم به گیلان و مازندران چه می گفتند؟

الف) دیلم - طبرستان      ب) طبرستان - دیلم   ج) دیلم - آبسکون

106- در اواسط قرن سوم هجری چه کسانی در دیلم و طبرستان دولت جدیدی تاسیس ساختند؟

الف) صفاریان   ب) علویان      ج) سامانیان

107- نخستین سلسه ی که دیلمیان تاسیس کردند چه نام داشت؟

الف) آل زیار      ب) آل بویه     ج) آل افراسیاب

108- دومین سلسله ای که دیلمیان تاسیس کردند چه نام داشت؟

الف) آل زیار                               ب) آل بویه                               ج) آل افراسیاب

109-موسس آل زیار و آل بویه به ترتیب کدام اند؟

الف) علی - احمد ب) مردآویچ - علی     ج) مرد آویچ - علی

110- چه کسی قصد داشت حکومتی مانند ساسانیان تاسیس کند؟

الف) وشمگیر      ب) مردآویچ     ج) پسران بویه

111- پایتخت های علویان بدست کدام دولت سرنگون شد؟

الف) آمل - اصفهان   ب) اصفهان - آمل          ج) آمل - دیلم

112-کدام دولت توانست خلیفه عباسی را سال ها مطیع خود کند؟

الف) سامانیان       ب) آل زیار       ج) صفاریان

113- کدام از اقدامات عضدوالدوله دیلمی است؟

الف) بندر امیر  ب) بیمارستان عضدی       ج) هر دو مورد

114- بعد از اسلام کامل ترین دولت مستقل ایرانی را برای اولین بار بوجود آوردند؟

الف) طاهریان   ب) صفاریان     ج) آل بویه

115-کدام دانشمند وزیر آل بویه در همدان بود؟

الف) ابوریحان        ب) ابوعلی سیناج) فارابی

116- اولین سلسه ترک نژاد در ایران کدام مورد بود؟

الف) غزنویان    ب) خوارزم شاهیان  ج) سلجوقیان

117- بزرگترین فرماندهان غزنویان چه کسیبود و پایتخت غزنویان کجا بود؟

الف) آلپ تیکن - غزنین           ب) سلطان محمود - غزنین  ج) سلطان محمد - غزنین

118-سلطان محمود بیشتر به کجا حمله می کرد و شاعر معروع این دوره چه کسی بود؟

الف) هند - رودکی    ب) هند - سعدی      ج) هند - فردوسی

119- سلطان مسعود غزنوی کدام وزیر کاردان خود را به قتل رسانید؟

الف) حسنک وزیر   ب) برمکی       ج) خواجه نظام الملک

120- بنیانگذار سلسله سلجوقی ........ بود و بعد از او ......... به سلطنت رسید و مشهور ترین سلطان سلجوقی ........ است.

الف) آلب ارسلان– طغرل – ملک شاه ب) طغرل – ملک شاه - آلب ارسلان ج) طغرل – آلب ارسلان - ملک شاه

121- در کدام جنگ مسعود غزنوی از سلجوقیان شکست خورد؟

الف) دندانقاه   ب) ملازگرد     ج) درگز

122-چه کسی و در کدام جنگ از دولت سلجوقی توانست امپراتور روم شرقی را اسیر کند؟

الف) آلب ارسلان - دندانقاه  ب)آلب ارسلان - ملازگرد     ج) ملک شاه - ملازگرد

123- مشهور ترین وزیر دوره سلجوقی چه نام داشت؟

الف) خواجه نصرالدین طوسی     ب) خواجه رشیدالدین فضل الله  ج) خواجه نظام الملک

124- در زمان کدام سلطان سلجوقی وسعت کشور بسیار بزرگ بود؟

الف) آلب ارسلان  ب) ملک شاه      ج) سنجر

125- علت تجزیه دولت سلجوقیان چه بود؟

الف) نزاع بر سر جانشینی ملک شاه    ب) وجود مقامی بنام اتابک

ج) هر دو مورد

 

126-حسن صباح فرمانروای چه کسی بود؟

الف) اسماعیلیان    ب) قرافتاییان      ج) خوارزم شاهیان

 

127-اولین دشمن سلجوقیان چه کسانی بودند؟

الف) قرافتاییان      ب) غزها     ج) خوارزم شاهیان
نویسنده : محمد نریمانی

 


 

 

ارسال توسط غلامرضا بیناباجی

آرشیو مطالب
صفحات جانبی
صفحات جانبی
امکانات جانبی

امکانات جانبی
blogskin
امکانات جانبی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ